Logotyp

Kommunalt vatten och avlopp

Bor du i någon av våra tätorter så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kommunalt vatten och avlopp är bra för miljön och hälsan

Dricksvatten viktigaste livsmedlet

Dricksvattnet från kommunens vattenverk klassas som livsmedel vilket garanterar en mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

Bild på person som tvättar händerna

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns regler och bestämmelser att följa. De hittar du i Allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Du behöver fylla i en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

I kommunen finns verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom ett sådant område ska du ansluta dig. För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta.

Är du osäker på om det är möjligt att ansluta din fastighet kontaktar du oss.

Vid anslutning betalar du en engångsavgift så kallad anläggningsavgift. När du är ansluten betalar du en brukningsavgift. Det är en avgift betalas kvartalsvis och den består av både en fast och en rörlig del.

Du kan ansöka via Va och renhållning, E-tjänst.

Du har möjlighet att ansöka om delbetalning av anläggningsavgiften

Vad gäller för avbetalning vid anslutning till kommunalt VA?

I 36 § Vattentjänstlagen finns en skyldighet för huvudman att fördela en anläggningsavgift på årliga betalningar under en viss tid och om vissa villkor uppfylls

 • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
 • Fastighetsägaren ska begära att avgiften ska fördelas
 • Det krävs att fastighetsägaren ställer en godtagbar säkerhet

En sådan avbetalning får sedan inte medges under en längre tid än 10 år. Det är alltså tre villkor som måste vara uppfyllda för att en avgift ska kunna avbetalas och tidsgränsen är en maxgräns.

Varje begäran prövas individuellt och det är du, som fastighetsägare, som behöver agera och visa att anslutningsavgiften inte kan betalas. Det innebär att vi, som exempel, ställer krav på att banken ska ha nekat dig lån. Du behöver också visa att andra tillgångar saknas och att det går att ställa en godtagbar säkerhet. Ofta ställs säkerhet genom pantbrev i fastigheten.

Vi kan hjälpa till med råd och stöd för att underlätta processen.

Anledningen till att prövning görs är, förutom vad som anges i lagen, att vi även har en skyldighet att tillvarata övriga intressen i VA-kollektivet. Med hänsyn till att VA-kollektivet finansierar den allmänna VA-anläggningen innebär en avbetalning att avgiften kommer in senare. Detta är något som kan bli betungande för andra fastighetsägare och som i sin tur kan innebära att planerad verksamhet måste senareläggas.

Det kommunala vattnets kvalitet

I analysrapporten kan du läsa om kvalitén på det kommunala vattnet.

Provtagning utförs flera gånger per år. Analyser av kommunalt dricksvatten görs av ackrediterat laboratorium.

I analysen kan du utläsa hårdheten på vattnet som är viktig om du installerar en diskmaskin och för dosering av tvättmedel.

Kort om kommunalt vatten och avlopp

Du hittar kort information om kommunalt vatten och avlopp under varje informationsflik.

Allmänt vatten och avlopp, eller kommunalt VA, innebär att vatten- och avloppsledningar med mera ägs av Orust kommun. För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med vatten och avlopp genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av kommunen. Du behöver som fastighetsägare inte ha egen vattenbrunn eller enskild avloppsanläggning om du är ansluten till både vatten- och avloppsnätet.

Bestämmelserna för att använda den kommunala vatten- och avloppsanläggningen regleras i Allmänna bestämmelser för användande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Där finns även allmän information om kommunalt vatten och avlopp.

Vi har skyldighet att ordna kommunalt vatten och avlopp om det behövs för skydd av människors hälsa och/eller miljön under förutsättning att det rör ett område med flera fastigheter, ett större sammanhang.

Med "större sammanhang" menas fler än 20-30 fastigheter. Det är Vattentjänstlagen (LAV 2006:412) som reglerar detta. Vi har därför en skyldighet att leverera kommunalt vatten och avloppsnät i vissa områden, så kallade verksamhetsområden.

Länsstyrelsen har tillsyn över att kommuner uppfyller sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen (6 § LAV). Om Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av kommunala vatten- och/eller avloppstjänster för ett område, kan de tvinga kommunen att ordna med detta.

Om du vill behålla ditt enskilda dricksvatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium och innehålla:

 • Kemisk och fysikalisk normal analys enligt Livsmedelsverket
 • Mikrobiologisk normal analys enligt Livsmedelsverket
 • Arsenik
 • Bly
 • Radon
 • Uran

Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet. Om fastigheten inte har samma typa av vattenrening behövs olika provresultat.

Tänk på om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en servis, det vill säga ledning.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett utpekat geografiskt område där kommunen har ansvar att ordna vatten- och avloppsförsörjning genom kommunala VA-anläggningar.

Inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp har kommunen skyldighet att leverera vatten- och avloppstjänster till samtliga fastigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till vatten och avlopp, och även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för att kunna få vatten- och avloppstjänster. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad Vattentjänstlagen.

I vårt arbete med kommunalt vatten och avlopp är vi styrda av lagar och regler, bland annat

 • Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
 • Vattendirektivet (2000/60/EG)
 • Miljöbalken (1998: 808).

Dessa styr vad vi får och kan göra och vad vi måste ta hänsyn till, till exempel hur vattnet mår runt Orust.

Vi har därför arbetat fram en handlingsplan för att kunna prioritera vilka områden som har störst behov av kommunala vatten- och avloppstjänster.

En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför de nuvarande kommunala verksamhetsområdena.

I arbetet med VA-planen har vi tagit hänsyn till de områden vars miljö behöver mest skydd. En god VA-planering ger kommunen bra förutsättningar att själv planera och styra utbyggnaden av kommunalt vatten och avloppsnät jämfört med om Länsstyrelsen utövar tillsyn.

Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ned i avloppet. Allt annat orsakar problem i våra ledningar, pumpstationer och reningsverk. Matolja och fett får inte heller hällas ut i diskhon. Det kan orsaka stopp i avloppsledningarna.

Det är inte tillåtet att installera avfallskvarnar inom något område i Orust kommun. Det kommunala avloppsledningsnätet är inte dimensionerat eller utformat för att hantera ett avloppsvatten som innehåller köksavfall, dessutom påverkar det reningsresultatet i reningsverket.

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.

VA-taxan består av två delar, brukningsavgift och anläggningsavgift. Det betyder att alla kostnader, både drift, underhåll och investeringar ska täckas av avgifterna för kommunalt vatten och avlopp.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den gör det möjligt för oss att bygga ut det kommunala ledningsnätet inklusive vattenverk och avloppsreningsverk.

Inom ett verksamhetsområde är fastighetsägaren skyldig att betala anläggningsavgiften, både på bebyggda och obebyggda fastigheter.

Fakturan för anläggningsavgiften får du när vi dragit fram vatten- och avloppsledningarna och satt upp en förbindelsepunkt.

Ansluter du utanför verksamhetsområde skriver vi ett VA-avtal med dig som fastighetsägare. Anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkt anordnats.

Brukningsavgiften är uppdelad i två delar, en fast del och en rörlig del.

 • Fast del - består av en grundavgift och en lägenhetsavgift
 • Rörlig del - baseras på hur mycket vatten du använder

Du betalar var tredje månad. Fakturorna skickas ut i februari, maj, augusti och november.

Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Det är mycket att tänka på om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan ansluta din fastighet genom att du bor inom ett verksamhetsområde, genom att teckna avtal med kommunen eller genom att gå samman med grannar.

Om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt i omedelbar närhet av din fastighet.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområde kan det ändå finnas möjlighet att ansluta, vi skriver i så fall ett avtal med dig. Kontakta oss för att veta om din fastighet kan anslutas.

Om du är intresserad av att få kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till oss.

Är du redan ansluten eller vill veta vad det finns för ledningar på eller vid din fastighet kan du beställa underlag på Ledningskollen.se.

Anslutning, steg för steg

Du hittar kort information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp under varje informationsflik.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp är vi skyldiga att upprätta en förbindelsepunkt i omedelbar närhet av din fastighetsgräns, om det inte redan finns upprättat.

Kontakta oss om du är osäker på om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp eller ej.

När din ansökan inkommit och behandlats får du en uppgift om var förbindelsepunkten finns, samt en kostnadsspecifikation på anslutningsavgiften från oss.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA kan det finnas möjlighet till anslutning.

Kontakta oss för att få veta om det finns kommunalt vatten och avlopp i närheten av din fastighet.

Om det är möjligt att ansluta får du uppgift om lämplig förbindelsepunkt och en kostnadsspecifikation på anslutningsavgiften av oss.

Vi upprättar ett avtal om inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Du får inte ansluta dig innan vi har ett avtal.

Du som fastighetsägare får sedan själv ombesörja grävning från din fastighet till vår förbindelsepunkt.

Om din privata del av ledningen går över någon annans mark ska du som fastighetsägare skaffa berörd markägarens tillåtelse.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet och det inte finns ledningar i närheten av din tomtgräns, finns möjligheten att du och dina grannar går ihop och gemensamt ansluter till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Ni bildar då en så kallad gemensamhetsanläggning. Vi tecknar ett avtal om inkoppling till det kommunala vatten- och avloppsnätet med er.

Gemensamhetsanläggningen betalar en gemensam anslutningsavgift i stället för att varje fastighet betalar var sin avgift.

I en gemensamhetsanläggning äger medlemmarna tillsammans de rör ni grävt ner och andra delar av anläggningen. Kommunen har inget ansvar för ledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet, de ansvarar gemensamhetsanläggningen för.

Om du vill gå ihop i en gemensamhetsanläggning behöver du se till att ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

Du behöver även ha skriftligt beslut eller besked från miljö- och byggnadsnämnden.

Dessa processer kan ta lång tid. Därför är det viktigt att i god tid ha en dialog med Lantmäteriet och miljö- och byggnadsnämnden för att vara införstådd i processen och vad som krävs vid ansökan.

Du som fastighetsägare ansvarar för installationen på din fastighet. Antalet moment i installationen kan variera beroende på hur din fastighet ser ut.

När du ska ansluta fastighetens ledningar till kommunens ledningar är det viktigt att dessa inte skadas. Särskilt om det är berg vid förbindelsepunkten är risken stor att du kan skada kommunens ledningar, brunnar och ventiler vid sprängningsarbeten.

Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar du som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när du gräver.

Privata ledningar på tomtmark, från byggnad och fram till förbindelsepunkten, anläggs och bekostas av dig som fastighetsägare.

När inkoppling till förbindelsepunkten skett så ansvarar du som fastighetsägare för att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till de kommunala ledningarna. Du ansvarar också för att alla ledningar är täta och att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräneringsvatten, inte kopplas till avloppsledningen.

Om den privata delen av servisledningen är lång ska en mätarbrunn anläggas vid inkopplingspunkten istället för en mätarkonsol inne i huset. Mätarbrunnen ägs och bekostas av dig som fastighetsägare.

Om du vill få kommunalt vatten och avlopp, till din fastighet, behöver du skicka in en ansökan om anslutning till oss.

Vi utreder därefter om din fastighet kan ansluta till de kommunala vatten- och avloppsledningarna.

Ärendet skickas sedan vidare till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut om startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

Om du ska ansluta endast vatten eller endast avlopp ska du ansöka på samma sätt.

Inom verksamhetsområdet anvisar vi en förbindelsepunkt intill din fastighetsgräns. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala vatten- och avloppsanläggningen och den privata vatten- och avloppsinstallationen.

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningarna från förbindelsepunkten in till din fastighet. Utanför verksamhetsområdet anvisar vi en förbindelsepunkt på lämplig plats på vår befintliga ledning.

Du som fastighetsägare får själv dra ledningar från din fastighet fram till vår förbindelsepunkt. I vissa fall behöver en ny servis byggas innan förbindelsepunkten kan anvisas.

Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare.

Illustration av förbindelsepunkt.

När förbindelsepunkten till din fastighet har upprättats skickas en faktura med anläggningsavgift till dig som fastighetsägare.

Ansluter du via en samfällighetsförening skickas fakturan till föreningen.

Avgiften är en engångsavgift och gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter.

Även brukningsavgiften debiteras från och med att förbindelsepunkten är anvisad.

När kopplingen mellan vår huvudledning och din servisledning är gjord kontaktar du oss så vi kan göra en besiktning.

Vi vill att du lämnar schaktgropen öppen så vi kan besiktiga inkopplingen.

Vi står för vattenmätare och installation. Innan vi kan montera vattenmätaren ska du som fastighetsägare ha förberett med konsol för mätaren.

För att få vattenmätaren monterad kontaktar du oss och kommer överens om en tid för montering av vattenmätaren.

När vattenmätaren är på plats öppnar vår montör servisventilen för vattnet och därmed är installationen klar.

Utan vattenmätare schablondebiteras din förbrukning enligt gällande VA-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.