Logotyp

Sköta och kontrollera eget avlopp

Du som har ett eget avlopp bör regelbundet kontrollera det. Om ditt avlopp har stora eller många brister behöver det åtgärdas. Alla avlopp har begränsad livslängd.

Genom att ta hand om det förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp, gärna i samband med slamsugning. Då kan du slippa onödiga kostnader.

När du ser över ditt avlopp kan du samtidigt bedöma om det är godkänt eller om det behöver förbättras eller åtgärdas. Kontakta Sektor miljö om du är osäker på ditt avlopp, om du vill ansöka om nytt eller anmäla en ändring.

Tillstånd och karta

Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga ett nytt avlopp. Du måste kunna visa hur avloppet är utfört, exempelvis med tillstånd och karta.

Du får:

 • Byta och laga ditt T-rör
 • Rensa sly och buskar från din markbädd eller infiltration. Om rötterna har skadat markbädden och den behöver göras om ska du göra en anmälan till sektor miljö och bygg
 • Byta ut din trekammarbrunn om du inte ändrar placeringen eller storleken. Annars krävs en anmälan till sektor miljö och bygg
 • Byta ledningar till trekammarbrunnen om du inte ändrar dragningen. Tänk på att ledningarna ska vara täta
 • Justera skibord i fördelningsbrunnen så att markbädden belastas jämnt av avloppsvatten
 • Montera lock till luftningsrör
 • Montera luftningsrör på en markbädd
 • Fylla på fällningskemikalier, om du har kemfällning
 • Byta förbrukat kalkmaterial i fosforfälla, om du har en sådan
 • Montera eller laga larm på sluten tank
 • Byta ut en sluten tank, om du inte ändrar placeringen eller storleken. Annars krävs en anmälan till sektor miljö och bygg

Din slamavskiljare är ok om:

 • Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 m3 om den tar hand om vatten från toalett, bad, disk och tvätt från ett hushåll
 • Den har minst två kamrar och rymmer minst 1,1 m3 om den enbart tar hand om vatten från bad, disk och tvätt från ett hushåll
 • Om slamavskiljaren inte uppfyller ovanstående krav så ska det finnas dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för ändamålet, exempelvis typgodkännande
 • Slamavskiljaren har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna
 • T-rör eller skärm finns vid utloppet
 • Avskiljningen i kamrarna fungerar bra. Det finns slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren
 • Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant
 • Den bara tar emot avloppsvatten. Exempelvis ska inte takvatten eller dagvatten ledas till slamavskiljaren.

Din slamavskiljare behöver förbättras om:

 • Den saknar T-rör eller skärm runt utloppsröret
 • T-röret är trasigt. Rötter växer in mellan ringarna eller att vatten tränger in mellan ringarna
 • Mellanväggarna är dåliga eller sönder. I vissa fall måste hela slamavskiljaren bytas ut
 • Vattennivån står under utloppsröret. Du har sannolikt läckage i slamavskiljaren och den behöver tätas.

Din slamavskiljare måste bytas ut om:

 • Den tar hand om vatten från en vattentoalett och bara har en eller två kamrar samt rymmer mindre än 2 m3
 • Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare samt rymmer mindre än 1,1 m3
 • Den saknar dokumentation, exempelvis saknar den ett typgodkännande som visar att den är godkänd för sitt ändamål
 • Den har andra brister, exempelvis att vatten läcker in och trasiga mellanväggar som inte går att laga.
Rostigt rör som behöver förbättras.

Din pumpbrunn är ok om:

 • Den har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp
 • Pumpbrunnens volym och pumpens kapacitet är tillräcklig, det finns en reservvolym om pumpen stannar
 • Den är hel och tät
 • Eluttaget är skyddat mot fukt.

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet till spridarledningarna i markbädden eller infiltrationen. Du behöver kontrollera att spridarledningarna belastas lika, du kan ställa in fördelningen med hjälp av ett skibord.

Din fördelningsbrunn är ok om:

 • Det inte finns något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på utloppen
 • Vattennivån är jämn i alla utlopp
 • Den är hel och tät

Din fördelningsbrunn behöver förbättras om:

 • Vattennivån står under utloppen, det är sannolikt läckage som behöver tätas
 • Fördelningen av avloppsvatten är ojämn i utloppen
 • Vattennivån står över utloppen, sannolikt har efterföljande rening tätnat
 • Det finns slam i fördelningsbrunnen, sannolikt fungerar inte slamavskiljaren tillfredsställande

Din avloppsanläggning saknar fördelningsbrunn:

 • Har du en markbädd eller infiltration med mer än en spridningsledning bör du installera en fördelningsbrunn
 • Har du en markbädd eller infiltration med bara en spridningsledning behöver du inte installera en fördelningsbrunn

Tänk på att inte köra över din markbädd/infiltration med tunga fordon.

Din markbädd eller infiltration är ok om:

 • Spridningsledningarna har luftningsrör sticker upp cirka 50 centimeter ovanför mark
 • Uppsamlingsledningarna ska också ha luftningsrör om du har en markbädd
 • Det är torrt och slamfritt runt botten på luftningsrören. Det är torrt runt bädden och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller runt bädden
 • Det luktar inte skarpt av avlopp
 • Utgående vatten från markbädden är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen
 • Grundvattenytan ligger minst 1 meter under spridningsledningarna, under hela året

Din markbädd eller infiltration behöver förbättras om:

 • Det står vatten eller slam i luftningsrören
 • Det växer träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller nära bädden
 • Det är fuktigt runt bädden

Din markbädd eller infiltration behöver åtgärdas om:

 • Bädden ligger i grundvattnet
 • Du ser detta genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören och att marken ovanpå bädden känns ”svampig”
 • Bädden har tätnat
 • Det växer stora träd, vars rötter har trängt in i bädden eller i spridningsledningarna
 • Spridningsledningarna i bädden är gjorda av tegelrör, betongrör eller dränslang
 • Det läcker från bädden. Avloppsvatten som läcker från bädden har en svart eller gråvit färg och luktar illa.

Fosforfällning görs med en fällningskemikalie som doseras ut till avloppsvattnet. Behållaren med fällningskemikalien kan vara placerad i exempelvis badrummet, under köksvasken eller ute vid slamavskiljaren. Fällningskemikalier kan användas både till markbaserade avloppsanläggningar och minireningsverk.

Kontrollera att:

 • Det finns fällningskemikalier i behållaren samt att det fylls på vid behov
 • Larmet fungerar
 • Bäst-före-datumet inte har varit för kemikalierna
 • Mängden slam i slamavskiljaren är normal och att slamtömning sker tillräckligt ofta
 • Fackmässig skötsel och service sker regelbundet.

Kontrollera att:

 • Skötsel och drift dokumenteras och sparas
 • Det finns fällningskemikalier i behållaren samt att det fylls på vid behov
 • Bäst-före-datumet inte har varit för kemikalierna
 • Samtliga rörliga delar i reningsverket fungerar
 • Regelbunden service sker av sakkunnig fackman
 • Mängden slam inte går över in- eller utlopp
 • Larmet fungerar
 • Slamtömning sker med rätt intervall och på rätt sätt. Instruktioner för slamtömning ska finnas i anslutning till verket
 • Minireningsverket fungerar som det ska efter slamtömning
 • Minireningsverket normalt sett ska återfyllas med vatten efter slamtömning.

Din slutna tank är ok om:

 • Tanken är hel, kopplingsanordningen och larmet fungerar
 • Tanken slamsugs regelbundet vid användning.

Din slutna tank behöver förbättras om:

 • Larmet på tanken inte fungerar
 • Tanken är utrustad med bräddningsfunktion, vilket gör att avloppsvatten kan rinna ut.

Din slutna tank fungerar inte och måste bytas ut om:

 • Det är hål på den slutna tanken och avloppsvattnet läcker ut
 • Du mycket sällan behöver tömma slamtanken i förhållande till hur mycket avloppsvatten som leds dit
 • Du får väldigt ofta tömma slamtanken då vatten utifrån läcker in.