Artikeln publicerades

Kommun och politik

Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende

Ändringen för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle har antagits av kommunstyrelsen 25 januari 2023, § 43.

Om du inte är nöjd med kommunstyrelsens beslut kan du överklaga hos mark- och miljödomstolen.

För att mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp ditt överklagande ska din skrivelse ha inkommit till Orust kommun senast 3 veckor från den 31 januari 2023, då justeringen av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska anges vilket beslut du önskar överklaga. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Överklagandet sänds till

Orust kommun
Sektor samhällsutveckling
473 80 HENÅN

Artikeln uppdaterades