Logotyp

Behandling av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det är självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men det kan även vara en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Foto kan vara en personuppgift om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Så kan vi få in personuppgifter

  • du eller din vårdnadshavare ansöker om något, till exempel förskola eller bygglov
  • från andra myndigheter, till exempel för att ge tillstånd
  • från andra, till exempel föreningar som lämnar uppgifter om sina medlemmar för att söka föreningsbidrag
  • När du lämnar dina uppgifter via vår webbplats via ett kontaktformulär eller om du lämnar uppgifter via e-post.

Vad är en behandling av en personuppgift?

En behandling av dina personuppgifter är det som vi gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi tar emot, sorterar och bearbetar dina personuppgifter när du ställer dig i barnomsorgskö, lånar böcker, söker bygglov, lämnar en synpunkt eller är elev i våra skolor.

Rättslig grund

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Inom kommunal verksamhet utgörs de rättsliga grunderna vanligtvis av allmänt intresse, myndighetsutövning, eller rättslig förpliktelse.

Allmänt intresse

Behandling av personuppgifter är tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra är av allmänt intresse.

Vi kan även erbjuda tjänster utan att det finns lagkrav. När du väljer att ta del av en sådan tjänst behandlar vi dina personuppgifter enligt allmänt intresse.

Exempel på frivilliga tjänster:

  • fritids- och idrottsanläggningar
  • främja näringslivet
  • kulturell verksamhet

Myndighetsutövning

Vid myndighetsutövning måste vi hantera dina personuppgifter. Exempel på myndighetsutövning är ärenden enligt plan -och bygglagen eller ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina personuppgifter enligt rättslig förpliktelse när det är vår skyldighet att enligt lag erbjuda exempelvis skola och socialtjänst.

Avtal

När du har ett avtal med oss så får vi hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet, det kan vara exempelvis ett hyres- eller arrendeavtal.

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter och enligt dataskyddsförordningen har du rättigheter som vi måste följa. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Eftersom det finns särskilda regler kring hantering av allmänna handlingar i en kommun så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Vem kontaktar du?

I första hand kontaktar du den nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

När du har synpunkter på vår behandling kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är vår tillsynsmyndighet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi har kvar dina personuppgifter så länge som det finns ett syfte med att ha kvar informationen.

Hur länge dina uppgifter ska sparas finns i våra dokumenthanteringsplaner. För varje behandling ska en värdering av informationen göras med hänsyn till uppgiftens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt den långsiktiga betydelsen för framtida forskning.

Svensk lagstiftning styr

De grundläggande bestämmelserna hur länge vi ska spara dina personuppgifter finns i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Arkivlagen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter enligt krav från olika lagar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för de personer som behöver dem för sina arbetsuppgifter.

Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina uppgifter med andra myndigheter, som exempelvis polisen eller skatteverket.

Vi kan anlita personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Ett personuppgiftsbiträde ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att alla har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. När dina personuppgifter ingår i en allmän handling är vi skyldiga att lämna ut dem, om det inte strider mot dataskyddslagstiftning eller om dina uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk därför på vilka uppgifter du översänder till kommunen, då dessa som regel blir allmän handling.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.