Logotyp

Bestrida en avgift hos miljö- och byggnadsnämnden

I vissa fall kan du få tillbaka avgifter för åtgärder som inte blivit utförda.

Återbetalning

Om de byggnationer lovet eller anmälan avser, inte genomförs i rätt tid, ska avgifter för åtgärder som inte har utförts, återbetalas.

Avgifter för bygglov samt expediering återbetalas inte.

Begäran om återbetalning skickas in av sökanden.

Om avgift för startbesked eller mätning avviker från den inbetalda avgiften ska avräkning göras senast vid slutbeskedet.

Ränta

Ränta räknas inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras för tid innan betalning ska ske.

För räkning som inte betalats i tid räknas dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till den dag då betalning sker.

Överklaga beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Din skrivelse ska ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fått ta del av beslutet.

Om något är oklart kan du vända dig till Miljö- och byggenheten.