Förenklad delgivning hos miljö- och byggnadsnämnden

När miljö- och byggenheten skickar handlingar till dig som du ska ta del av kan vi göra det på ett förenklat sätt. Det kallas även delgivning.

  1. Det första brevet innehåller den handling som ska du ska ha.
  2. Det andra brevet innehåller ett meddelande om att vi har skickat handlingarna till dig.

Två brev minskar risken för fel

Har du bara fått det andra brevet, inte det med själva handlingen, ska du kontakta kommunen så snart du kan.

Breven skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har begärt att en sådan ska användas. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress, om denna är en annan.

När har du fått del av handlingen

Miljö- och byggnadsnämnden anser att du normalt har fått del av handlingen, när två veckor har gått från den dag det första brevet skickades. Om det i handlingen är angivet en frist börjar den räknas från det att de två veckorna har gått.

Exempel:

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor, så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Tänk på adressändring, frister och delgivning

Miljö- och byggnadsnämnden kan delge dig handlingar genom förenklad delgivning så länge ärendet pågår. Du är enligt lag skyldig att anmäla adressändring till miljö- och byggnadsnämnden.

För att vara säker på att inte missa frister eller annat måste du gå igenom din post åtminstone en gång varannan vecka. Är du förhindrad att göra det, exempelvis vid en semesterresa? Anmäl då det i förväg till oss så att vi kan ta hänsyn till det vid delgivningen.

Om delgivning inte kan ske på ovan angivet sätt på grund av att varken den till kommunen uppgivna adressen eller folkbokföringsadressen är riktig kan du komma att delges genom annons i Post- och inrikes tidningar.

Miljö- och byggnadsnämnden kan skicka handlingar för delgivning på annat sätt. Detta kan bland annat innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.