Logotyp

Överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut

Du överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen.

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att överklagan ska vara giltig ska din skrivelse ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

Följande ska vara med i ett överklagande:

  • Skriv vilket beslut du önskar överklaga genom att ange fastighetsbeteckning, beslutsdatum, beslutsparagraf/nummer och ärendets diarienummer.
  • Beskriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, ska ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämnden genom att kontakta kommunen via kontaktuppgifterna nedan.