Logotyp

Hur fungerar en kommun

Du och alla andra Orustbor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår kommun.

En kommun är en regelstyrd offentlig organisation som är anförtrodd myndighetsutövning. Det innebär enligt grundlagen Regeringsformen att all makt utgår från folket, den offentliga makten utövas enligt lagar och beslutanderätten i kommunen utövas av den folkvalda kommunfullmäktige.

I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta är den kommunala kompetensen (befogenheterna). Den finns dessutom beskriven i ett antal principer såsom jämställdhetsprincipen och offentlighetsprincipen. I Förvaltningslagen, som styr alla offentliga organ, regleras särskilt myndigheternas upplysningsplikt. I båda lagarna fastställs hur insyn och överprövning ska ske.

Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som Socialtjänstlagen och Skollagen. Förutom barnomsorg, skola och socialtjänst är andra uppgifter samhällsplanering, bygglov och miljötillsyn.

Myndighet

En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och styrelserna. Varje nämnd och styrelse är en myndighet. En myndighet kännetecknas av att den bestämmer ensidigt över invånarna i enlighet med lag och bestämmelser.

Kommunfullmäktige

Ledamöterna i kommunfullmäktige är folkvalda, det vill säga de väljs av dig som bor i kommunen vid val till kommunfullmäktige vart fjärde år. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Kommunfullmäktige i sin tur väljer ledamöter och ersättare i de politiska nämnderna, utskotten och beredningarna.

Nämndernas uppgifter

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Förvaltningen

Under varje nämnd finns en förvaltning som består av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. I praktiken är det tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet. När du möter kommunen gör du kanske det när du träffar personalen på förskolan, inom äldreomsorgen eller när du söker bygglov och har kontakt med en bygglovshandläggare.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.