Styrmodell

Vision och politisk plattform för mandatperioden är styrande för samtliga verksamheter. Måseskärs gamla fyr från 1865 utanför Käringön visar oss vägen och håller samman vår styrning och uppföljning.

En illustration av en fyr gjord av konstnären Helen Bååk.

Illustration, konstnär Helen Bååk.

Syftet med den tecknade fyrbilden som en del av styrmodellen är att fyren ska förstärka budskapet och beskriva hur delarna i styrmodellen hänger ihop. I bilden illustreras visionen av fyrljuset, eftersom fyrens ljus tar sikte på långt håll så att man kan navigera efter det, liksom visionens syfte. Den politiska plattformen gäller under mandatperioden och beskriver den politiska ledningens vilja.

I budget med plan, som årligen beslutas av kommunfullmäktige i augusti, formuleras mål och uppdrag utifrån den politiska plattformen och visionen. I budgeten kan uppdrag riktas till en eller flera nämnder och sektorer. Uppdragen utgår från plattformen och kan vara ettåriga eller fleråriga. Uppdragen planeras och följs upp genom aktiviteter.

Målområden

I den tecknade fyrbilden illustreras de tre målområdena av den röd-vita grundpelaren i mitten.

Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta övergripande mål. Vår styrmodell utgörs av tre målområden som utgår från visionen och plattformen. Indelningen av målområde förenklar uppföljningen som i sin tur kan förses med olika färger som indikation på måluppfyllelse.

Kommunfullmäktiges mål

De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av indikatorer med målvärde.

Målområde 1 - Attraktiv kommun

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet

Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta vid kontakt med kommunen.

Det är lätt att få kontakt och på de mest förekommande frågorna får man svar direkt. Tillgänglighet per telefon, e-post och digitala tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas kontinuerligt i alla verksamheter.

2. En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i

Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.

Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till personer som behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs förtroendeingivande och rättssäkert.

Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjningen.

Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider information och goda värden om Orust.

Målområde 2 - Hållbart samhälle

3. En miljömässig hållbar utveckling

Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och utvecklas.

Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella miljömålen och kommunens klimatlöfte.

4. En social hållbar utveckling

Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv.

Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar konsekvenserna för såväl de enskilda individerna som det framtida välfärdssamhället.

Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare

5. Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett hållbart samhälle

Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks.

En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när mar går till jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa ambassadörerna för kommunen.

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen att utföras

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges.

Målområde 1 - Attraktiv kommun

Mål 1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet

b) Alla verksamheter arbetar för att ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen.

 

Mål 2 En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i

d) Hyresrätter ska prioriteras vid markanvisningar.

e) Utred kostnaden hur ett erbjudande kan se ut där alla elever i högstadiet och gymnasiet erbjuds ett fritidskort för att resa kollektivt med buss på fritiden.

f) Utred en breddning av kulturhuset Kajutans verksamhet med tillhörande scenutbyggnad.

g) Parkenheten fortsätter att utvecklas med fokus på utemiljön och trivselhöjande åtgärder i våra fyra tätorter.

h) Fokus på att ytterligare utvecklas kunskapsresultaten i grundskolan.

i) Vi skapar "En väg in" för alla ärenden som företagare har till kommunen.

Målområde 2 - Hållbart samhälle

Mål 3 En miljömässig hållbar utveckling

j) Arbeta fram innovativa lösningar för att utveckla cykelleder där det är fysiskt och ekonomiskt möjligt.

l) Se över regelverk så att det främjar uppsättande av solceller på tak inom detaljplanelagt område med förenklad och snabb tillståndsgivning till låg taxa.

Mål 4 En social hållbar utveckling

k) Utred hur vi kan utveckla och bredda vuxenutbildningens lärcentrum så att fler kan studera på distans inom yrkes- och högskoleutbildning.

m) Verksamheten inom omsorg, särskilda boenden, får tillsammans med kostenheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att öka brukarnas nöjdhet med maten, måltidsmiljön och måltidssituationen samt att se över och implementera riktlinjerna för måltid.

n) Sektor lärande får tillsammans med kostenheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att öka brukarnas nöjdhet med maten, måltidsmiljön och måltidssituationen samt att se över och implementera riktlinjerna för måltid.

Indikatorer

De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av indikatorer och målvärde. Målen bryts ner av nämnderna och sektorn samt eventuellt kompletterande indikatorer och uppdrag beslutas av nämnderna i samband med beslut om uppdragsdokument och detaljbudget i november.

Styrdokument

Styrdokument är en viktig del av styrningen av kommunen.

Exempel på styrdokument är strategier, program, planer, policy, riktlinjer, regler, rutiner och reglemente. Vissa beslutas på politisk nivå och andra av chefer.

Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen. Därför styr politikerna bland annat genom styrdokument.

Styrdokumenten ska samspela med visionen och de övergripande målen. I den tecknade fyrbilden illustreras styrdokumenten av de järn, kryssbalkar och vajrar som stöttar fyrtornet och håller ihop helheten.

Grunduppdrag

Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal. Kommunfullmäktige beslutar om kvalitetsnivån genom att tilldela ekonomiska resurser i budgeten.

I den tecknade fyrbilden illustreras grunduppdraget av berget.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.