Logotyp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsen arbetar under kommunfullmäktige och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen genomför sedan kommunfullmäktiges beslut. De flesta beslut som tas av kommunfullmäktige har förberetts av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken i kommunen. Kommunstyrelsen fullgör också ett antal uppgifter där särskild nämnd inte är utsedd. Det är till exempel teknisk verksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

Sammanträden och protokoll

Kommunstyrelsens sammanträden är delvis öppna så att du kan närvara och lyssna på debatten. Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhuset i Henån. I kallelsen framgår det vilka ärenden som ska diskuteras och den publiceras alltid på vår webbplats. När protokollet är justerats publicerar vi även det på webbplatsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen och ansvarar för frågor inom bland annat följande områden:

  • centrala ekonomifrågor
  • administrativa samordningsfrågor
  • övergripande personalpolitik
  • övergripande planeringsfrågor
  • strategiska miljöärenden

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.