Logotyp

Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kommunala pensionärs- och handikapprådet

I rådet träffas företrädare för pensionärers och funktionsvarierades organisationer samt kommunpolitiker.

Pensionärer och funktionsvarierade ges genom sina representanter möjlighet att lämna synpunkter och förslag i frågor som är viktiga för dem.

Representanterna och kommunpolitikerna får också möjlighet att utbyta annan viktig information.

Brottsförebyggande råd

I vår kommun är Folkhälsorådet även Brottsförebyggande råd.

Vi ingår i ett samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden för att bedriva det gemensamma folkhälsoarbetet. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

Folkhälsorådet

Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan på lika villkor för alla.

Forumet för våra folkhälsofrågor är folkhälsorådet, där politiker och tjänstepersoner ingår.

Folkhälsoarbetet bygger på ett avtal vi har med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Avtalet säger att folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.

Generellt sett har vi en god folkhälsa i Sverige. Däremot är de sociala skillnaderna fortfarande tydliga. Hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet.

Det nationella folkhälsopolitiska målet med folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för befolkningen. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet i vår kommun sker till största del i ordinarie verksamhet med stöd av Folkhälsorådet.

Folkhälsorådet arbetar också på olika sätt för att motverka den psykiska ohälsan, alkohol-och drogförebyggande insatser, samverkan kring barn och unga och att skapa trygghet. Dessutom arbetar rådet med att skapa delaktighet och inflytande och delar årligen ut ett folkhälsopris.