Logotyp

Budget

Varje år i augusti antar kommunfullmäktige en budget för nästa år samt de kommande två åren. Budgeten anger mål, ekonomiska ramar och förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Kommunfullmäktiges budget utgör kommunens övergripande styrdokument. Den anger mål, ekonomiska ramar och förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Samtliga styrdokument ska därför vara kopplade till budgetdokumentet. Adressaten är i första hand våra nämnder.

De inriktningar och mål som beskrivs i budgeten ska omsättas och verkställas av nämnderna. Verksamhetsplaneringen omfattar en rullande treårsperiod.

Enligt våra ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige årligen fastställa flerårsplan, budget och skattesats i augusti.

Uppdragsdokument och detaljbudget

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om budget och flerårsplan, arbetar varje nämnd fram ett uppdragsdokument för planperioden med en detaljbudget för år 1 i denna period.

Arbetet anpassas till de övergripande målen som beslutats av kommunfullmäktige. De övergripande målen ska följas upp av indikatorer.

Indikatorer och målvärde för vart och ett av åren i planperioden, tas fram i samband med uppdragsdokumentet som beslutas av nämnderna i november.