Budget 2023

På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-10 antogs den politiska majoritetens budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.

Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott på mellan 22-25 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med vårt finansiella mål om minst 2 % av våra skatter och statsbidrag.

Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre för år 2023, vilket innebär en skattesats på 22,51. För år 2024 och 2025 sänks skattesatsen med ytterligare 10 respektive 15 öre.

Sammanfattning av samtliga satsningar i budgeten

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra vår service och tillgänglighet och att öka våra öppettider genom kontaktcenter. Utvecklingsenheten förstärks med en tjänst för att kunna arbeta mer offensivt med näringsliv och turism.

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola och för att förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg och för förstärkning av förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och Projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med dagligverksamhet. Det är samtidigt ett led i vårt miljöarbete och hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till personalgrupper inom sektor omsorg.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker även till miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar.

Samtliga sektorer får dessutom budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost och kapitalkostnadsökningar.

Investeringar

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, en ny gruppbostad och gång och cykelvägar.

Den höga investeringsnivån på 625 miljoner kronor kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 263 miljoner kronor till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.