Budget 2024

På kommunfullmäktiges sammanträde 17 augusti 2023 antogs den politiska majoritetens budget för 2024 med plan för 2025 och 2026.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott på mellan 3 miljoner kronor år 2024 och 43 miljoner kronor år 2026, vilket sett över hela planperioden ligger i nivå med vårt finansiella mål om minst 2 % av våra skatter och statsbidrag. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 5 öre för år 2024, vilket innebär en skattesats på 22,46. För år 2025 och 2026 sänks skattesatsen med ytterligare 15 respektive 20 öre.

Satsningar i sektorerna

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 0,4 miljoner kronor från år 2024 för att finansiera kostnadsökningar för servicebussarna och licenser. Från 2025 tillförs sektorn ytterligare 0,7 miljoner kronor för att finansiera ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete och säkerhetshöjande åtgärder inom digitaliseringsområdet.

Sektor lärande tillförs en satsning på 7 miljoner kronor från år 2024 för volymförändringar inom förskola och skola samt för att starta en resursskola. Resursskolan ska successivt finansieras inom ordinarie budgetram. I satsningen ingår också finansiering för kostnadsökningar för skolskjuts och ersättningar till fristående förskolor, skolor samt för interkommunal ersättning för gymnasieplatser.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 11,4 miljoner kronor från år 2024 och från 2025 ytterligare 4,9 miljoner kronor och 2026 ytterligare 3,3 miljoner kronor. Den största delen av satsningen avser volymökning av brukare inom hemtjänsten på totalt 12,6 miljoner kronor under hela planperioden. Förutom volymökning i äldreomsorgen får också sektorn budgetförstärkning för volymökning inom LSS serviceboende, lokalkostnader på Timmerhult och för att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd. Sektorn får också budgetförstärkning för att finansiera en ökad bemanning av sjuksköterskor och för att täcka den uteblivna ersättningen från regionen för samverkande sjukvård.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 0,7 miljoner kronor från 2024 och ytterligare 2,3 miljoner kronor från år 2025. Satsningarna för år 2024 avser förstärkning till miljöenheten och den behovsprioriterade tillsynen samt höjning av investeringsbidraget till föreningar. År 2025 höjs budgeten för planerat underhåll av fastigheter och den sista höjningen av investeringsbidraget till föreningar.

Samtliga sektorer får dessutom budgetkompensation för pris och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost och kapitalkostnadshöjningar.

Investeringar

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 515 miljoner kronor. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och nybyggnad av reningsverk samt vatten- och avloppsledningar, en ny gruppbostad och gång- och cykelvägar.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 206 miljoner kronor till totalt en nivå på 811 miljoner kronor i slutet av år 2026.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.