Budget 2025

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2025 med plan för 2026 och 2027.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 26 juni och i fullmäktige den 12 september.

Budgetförslagen från oppositionen presenteras inför fullmäktiges möte i september.

En budget med breda satsningar i en kommun med en stabil ekonomi

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är nöjd med majoritetens budgetförslag.

"Äntligen ökar inte priserna i samma omfattning längre och räntorna börjar sänkas i samhället. Kommunens ekonomi har påverkats kraftigt av ökade kostnader inom de flesta områden, men särskilt stora kostnadsökningar har vi haft för pensioner, livsmedel, el och räntor under 2023 och 2024" säger Catharina och fortsätter:

"Åren 2025-2027 ser ljusare ut ekonomiskt, vilket ger oss förutsättningar att fortsätta det långsiktiga arbete vi påbörjat med satsningar för ett bättre och attraktivare Orust. Vi har haft ett bra samarbete inom majoriteten och är nu inne på den andra mandatperioden tillsammans. Kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Stora satsningar har skett i verksamheterna under både den förra och nuvarande mandatperioden" avslutar Catharina stolt.

Göran Karlsson (S) och Ina Salmonson Olsvik (M) ni har båda varit med i budgetarbetet, vad är ni särskilt nöjda med?

"Att kommunen har en så stabil ekonomi" svarar Ina snabbt.

"Jag instämmer med Ina, men är också väldigt imponerad över den budgetföljsamhet som våra sektorer visar, det känns riktigt bra" säger Göran.

Veronica Almroth (L), du är ordförande i utskottet för lärande, vilken satsning är du mest nöjd med?

"Äntligen har vi kunnat prioritera mer personal till förskolan. Vi har sett att vi har en lägre personaltäthet än i andra kommuner, det vill säga fler barn per årsarbetare. Det här tillskottet kommer att gynna både barnens vistelse på förskolan och pedagogernas arbetsmiljö, säger Veronica.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) du är ordförande i utskottet för omsorg, är det något särskilt som du vill lyfta fram i budgeten?

"Jag vill lyfta fram satsningen på fria resor i kollektivtrafiken för seniorer från 70 år. Det är en satsning som många efterfrågat länge. Att kunna resa är en viktig förutsättning för att leva ett självständigt liv, med en meningsfull tillvaro" säger Britt-Marie.

Anders Arnell (M) du är ordförande i utskottet för samhällsutveckling, är det något mer utöver den fortsatta skattesänkningen som du är nöjd med?

"Satsningen som vi gör på ungdomar i årets budget, dels fria resor i kollektivtrafiken med fritidskort på sommarlovet för gymnasieungdomar, men också satsningen vi gör på mer personal på våra välbesökta fritidsgårdar" säger Anders.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott på 30 miljoner kronor år 2025, 43 miljoner kronor år 2026 och 52 miljoner kronor år 2027. Överskottet ligger på en nivå som behövs med tanke på kommande behov inom äldreomsorgen och ökade kapitalkostnader från den höga investeringsnivån.

Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 15 öre för år 2025, vilket innebär en skattesats på 22,31. År 2026 sänks skattesatsen ytterligare med 20 öre, vilket innebär en skattesänkning med totalt 50 öre under hela mandatperioden.

Satsningar i sektorerna

Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Totalt tillförs sektorerna 16 miljoner kronor i satsningar från 2025 och dessutom 42 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Den största satsningen går till sektor lärande som får ett tillskott på 5,2 miljoner år 2024 till mer personal i förskolan och för att täcka kostnadsökningar för köpta gymnasieplatser i annan kommun.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3 miljoner kronor för att finansiera ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete, göra IT-säkerhetshöjande åtgärder, en satsning på turismverksamheten, införa fria resor i kollektivtrafiken för ungdomar och seniorer och införa ett utökat investeringsbidrag för föreningar i allmännyttig verksamhet och badplatser.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 3 miljoner kronor. Satsningen avser volymökningar för att möta fler brukare inom äldreomsorgens hemtjänst, digital verksamhetsutveckling och välfärdsteknik och kostnadsökning för ekonomiskt bistånd.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 1,5 miljoner kronor för att förstärka fritidsgårdsverksamheten med mer personal, för att ändra äldre detaljplaner och till kostnadsökningar inom räddningstjänsten.

Dessutom förstärks fastighetsunderhållet med 2 miljoner och inom kost och lokalvården ges extra resurser för att finansiera kostnadsökningar för mattransporter.

Investeringar

Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner avser investeringar under 2025. Satsningar sker bland annat på en ny förskola, ombyggnad och utbyggnad av avloppsreningsverket, nya vatten och avloppsledningar, en ny gruppbostad LSS, fastighetsnära insamling av förpackningar, Ellös kaj och förstärkningsåtgärder i ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 188 miljoner kronor till totalt en nivå på 924 miljoner kronor i slutet av år 2027. Mest nyupplåning sker år 2025.

Övergripande mål

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. De tre långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå som ett snitt under hela planperioden.

En grupp kvinnor och män står framför en rostig båt med blommor i.

På bilden från vänster: Anders Arnell (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i utskottet för samhällsutveckling, Veronica Almroth (L) ordförande i utskottet för lärande, Ingemar Talje (M) ledamot i kommunstyrelsen, Catharina Bråkenhielm (S) kommunstyrelsens ordförande, Göran Karlsson (S) ledamot i kommunstyrelsen, Ina Salmonson Olsvik (M) ledamot i kommunstyrelsen och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) ordförande i utskottet för omsorg och sociala myndighetsnämnden.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.