Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 15 juni sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
2. Prövning av kompostering av matavfall, Lalleröd 2:71, MBN/2023:503
3. Prövning av ansökan om förhandsbesked för fritidshus, Morlanda-Bräcke 1:10, MBN/2023:437
4. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Huseby 1:95, MBN/2023:677
5. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av två sjöbodar på fastigheten Hällevik S:8, MBN/2023:590
6. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Tofta 2:1, MBN/2023:451
7. Prövning av bygglov för nybyggnad av sjöbodar samt servicehus på fastigheten Lavön 2:20, MBN/2023:596
8. Räddningstjänstens information, MBN/2023:2
9. Yttrande över Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter - dnr 705-8608-2023, MBN/2023:326
10. Information från parkenheten om invasiva växter, MBN/2023:2
11. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning, MBN/2023:754
12. Information om mål och verksamhetsplan för sektor samhällsutveckling, MBN/2023:2
13. Förvaltningens information, MBN/2023:2
14. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
15. Anmälan av delegeringsbeslut, MBN/2023:4