Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdag den 8 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 juni 2023
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Delårsrapport april 2023 för Orust kommun
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2022
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Antagande av risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026
 • Antagande av handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt Lagen (2003:788) om skydd mot olyckor
 • Komplettering och förtydligande av föreskrifter för avfallshantering
 • Komplettering och förtydligande av taxa för slamtömning 2023
 • Beslut om Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Beslut om Tolkförmedling Västs årsredovisning 2022 samt prövning av ansvarsfrihet
 • Redovisning av ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till IVO
 • Redovisning av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag
 • Motion om medlemskap i Klimatkommunerna
 • Motion om att skära och trygga elförsörjningen
 • Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Orust
 • Motion om utträde ur Mayors for Peace
 • Motion om skolgården, Ellös skola
 • Motion om infriande av utlovad användning av skolbussarna
 • Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp
 • Motion om att utlysa klimatnödläge
 • Anmälan im inkomna skrivelser