Logotyp

LEVA Orust

Vi vill genom dialog snarare än regler underlätta för markägare att göra bra miljöåtgärder. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet pågår sedan 2019. Kustvattnen runt Orust består till stor del av trånga fjordar som hyser stora naturvärden men som samtidigt är känsliga för störningar. Övergödning har länge varit ett känt problem i området.

Mål med projektet

Vårt mål med projektet är att skapa ett positivt och engagerat åtgärdssamarbete med lantbrukare och andra lokala aktörer. Genom att väcka idéer och sedan hjälpa till att få dem förverkligade, hoppas vi kunna öka åtgärdstakten mot övergödningen.

Illustration som föreställer landskapet från berg ner genom skog och jordbruksmark till havet och under havsytan.

Illustration som visar vattnets väg från land till hav i ett representativt landskap för Orust, framtagen i samarbete mellan LEVA Orust och 8+fjordar. Illustration Carina Lindkvist, Naturcentrum AB.

Vad vi gör

Vi försöker hitta orsakerna till övergödning och hur vi tillsammans kan komma överens om åtgärder. Som utgångspunkt har vi alltid konceptet som Greppa Näringen arbetat med i många år – att växtnäringen ska tas upp av grödan, inte läcka ut i vattnet. I arbetet tas lokala kunskaper till vara, men vi samverkar även med organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och 8+fjordar. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av åtgärder.

När åtgärder utformas så försöker vi alltid se vilka mervärden som kan hittas, som nyttor för jordbruksproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv. När en markägare är överens med oss om orsak och åtgärd, så hjälper vi till med hela byråkratin. Allt från att hitta finansiering till att skaffa eventuella tillstånd och entreprenörer som kan utföra åtgärden. I många fall behöver markägaren inte lägga några egna pengar alls.

Här nedan är några exempel på åtgärder som LEVA Orust hjälpt till med hittills.

Projektet LEVA Orust ordnar stöd för strukturkalkning för bättre skördar och miljö. På sensommaren 2020 utfördes den första strukturkalkningen av två lantbrukare i Tegneby.

Strukturkalken är en särskild kalk som förbättrar lerjordar. På Orust är det vanligt med lerjordar som torkar upp sakta och lätt blir kompakterade av lantbruksmaskinernas tyngd. Kalken gör marken grynigare vilket minskar risken för att jord och gödsel vid regnväder rinner av på ytan av åkrarna, ned i vattendragen. Det blir också bättre förutsättningar för växternas rötter att utvecklas och ta upp mer näring.

Nu växer höstvete på åkrarna och vi hoppas på bra skördar och att lantbrukarna upplever att fälten blir lättare att bruka.

Tjänstepersoner står på nyligen harvad åker tillsammans med jordbrukare.

Länsstyrelsens personal på besök på Orust för att titta på strukturkalkning i september 2020.

LEVA Orust anlägger fosfordammar hos intresserade markägare, för bättre miljö och vackrare landskap.

I en fosfordamm minskar vattnets hastighet och grumlande partiklar och näringsämnet fosfor sjunker till botten. Näringen kan efter ett antal år grävas upp och återföras till åkermarken. Samtidigt gynnar dammen växter och djur som trivs vid denna typ av miljö, som det idag råder brist på.

Fosfordammar passar bra i mindre diken vid jordbruksmark och även vid slutet av dräneringsrör, där det inte kommer för mycket vatten. Försök hitta en plats som ligger lågt och som kanske ändå är blöt och svår att bruka.


Nyligen grävd damm vid väg.

Under sensommaren 2020 anlades den första fosfordammen i LEVA-projektet vid Rålandsberg.

Flygbild över Tegneby kyrka och den nyligen anlagda dammen.

Fosfordamm vid Tegneby kyrka blev klar sommaren 2022.

Under hösten 2020 har två stora satellitbrunnar för gödsel uppförts på Orust. En vid Röra kyrka och den andra vid Rörvik, väster om Svanvik. Projektet är ett samarbete mellan markägare, lantbrukare, LRF Orust och LEVA Orust. Halva kostnaden finansierades med statligt miljöstöd.

En satellitbrunn är en gödselbrunn som man placerar långt från den egna gården, vid marker där gödsel ska spridas. Syftet är bland annat att gödseln ska finnas redo på platsen under sommaren när lantbrukaren har mycket att stå i. Gårdarnas totala lagringsvolym ökar också. På detta sätt blir det lättare att sprida gödseln under bra förhållanden, så att mer näring kan tas upp av grödorna istället för att gå ut i vattendragen.

Satellitbrunnar passar bäst där det finns mycket mark som behöver gödslas, men där lantbrukaren inte har nära till en lämplig gödselbrunn. Extra effektiv blir åtgärden om man har problem med att få brunnen på gården att räcka till. LEVA Orust ser gärna projekt där flera lantbrukare kan få möjlighet att nyttja brunnen.

Om du har behov av en satellitbrunn, tveka inte att projektledaren för LEVA Orust eller din LRF-kontakt om du är ansluten där.

Stor gödselbrunn vid åker.

Satellitbrunn i Rörvik anlagd i slutet av 2020.

LEVA Orust samverkar med markägare för att hitta platser att hålla mer vatten i landskapet genom att höja utloppströsklar vid sjöar och våtmarker.

Vid perioder med kraftigt regn kan då mer vatten fördröjas och på så sätt minskar risken för översvämningar i diken och på jordbruksmark nedströms.

Detta innebär också att vattendrag nedströms inte torkar ut lika fort på sommaren vilket gynnar många djur som lever i vattnet. Åtgärden minskar på så sätt klimatpåverkan.

Denna typ av åtgärd passar ofta bäst i skogsmarker högt upp i landskapet. Man måste beakta risk för påverkan på skogsbruk och dränering av fastigheter.

På Orust finns många gamla torvtäkter med begränsade skogsvärden som passar särskilt bra.

Om du tror att du kan ha en plats för en flödesutjämnande åtgärd, kontakta gärna projektledaren för LEVA Orust.

Grävmaskin och personal står vid vattendrag som håller på att fyllas med stora stenar.

Vid sjön Hålta Vattens utlopp tillförs material för att mer vatten ska hållas kvar högt i systemet.

Syftet med återmeandring är att bromsa upp flödet i vattendraget för att minska erosion och översvämningar nedströms. Ån blir längre och får tillbaka sina ursprungliga miljöer som livet i vattendraget är anpassat för.

Återmeandring passar bäst där det är platt och där marken närmast ån inte längre används som aktivt odlad åkermark. Ibland kan man se spår av de ursprungliga bågarna i omgivande mark. Man måste säkerställa att åtgärden inte skadar marken uppströms, eftersom den medför en viss dämning.

I en dalgång vid Brattorp, lite norr om Vräland, mellan två jordbruksfält har ett rakt dike förvandlats till ett meandrande vattendrag med två mindre dammar. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt, återställs till sin ursprungliga form, variation och läge.

Syftet med detta är att minska näringsläckaget från jordbruksmarken ut till havsmiljön och även att skapa en flödesdämpande funktion som kan minska risken för översvämning längre nedströms. Det blir också ett viktigt naturvårdande inslag i jordbrukslandskapet som gynnar den biologiska mångfalden genom att tillföra mer vattenmiljöer.

Åtgärden är en del av projektet LEVA Orust som arbetar med att hitta bra och effektiva miljöåtgärder i jordbrukslandskapet och hjälpa markägare att hitta finansiering och utformning så att processen från idé till färdig åtgärd ska bli så lätt som möjligt.

Om du tror att du har ett vattendrag som skulle gå att återmeandra, kontakta gärna projektledaren för LEVA Orust.

Slingrande vattendrag i lövskog med mindre vattenfyllda dammar bredvid.

Återmeandring av tidigare rakt grävt dike i blöt alskog i Rålandsberg med mindre groddammar. Färdigställt sommaren 2020.

Flygfoto över jordbruksmark med ett slingrande vattendrag som nyligen anlagts.

Återmeandrad sträcka vattendrag i jordbruksområde vid Vräland. Även två mindre dammar har skapats för ökad mångfald. Färdigställt under sommaren 2021.

Syftet med avfasning är att stabilisera ett jordbruksdike som har problem med att det rasar i kanterna. Eftersom stora mängder näringsämnen är bundna i jordbruksmarken så orsakar sådana ras läckage av näringsämnen, förutom att de ställer till problem för markägaren. Ett avfasat dike kan även rymma mera vatten vid högflöden.

Avfasning av dikeskanter passar bäst i grävda diken och dikade vattendrag där det är problem med instabilitet och ras i kanterna. En återmeandring är ofta ännu bättre för miljön, läs mer under återmeandring. Om diket går genom åkermark som är beroende av god dränering så kan dock avfasning vara ett bättre alternativ.

Om du tror att du kan ha ett vattendrag som skulle passa att fasa av, kontakta gärna projektledaren för LEVA Orust.

Åtgärden är en del av projektet LEVA Orust som arbetar med att hitta bra och effektiva miljöåtgärder i jordbrukslandskapet och hjälpa markägare att hitta finansiering och utformning så att processen från idé till färdig åtgärd ska bli så lätt som möjligt.

Betesmark och dike med flacka slänter.

Under sensommaren 2021 utfördes avfasning av dikeskanter vid Ammedalen söder om Vräland. Flacka slänter gör att vattendraget kan svälja mer vatten, kanterna blir mer stabila och erosionen minskar.

Våtmarkerna i landskapet har dikats bort under flera hundra år. Våtmarker är multifunktionella – de kan ge flera olika miljönyttor och även ge ett vackrare landskap med ökade möjligheter till rekreation. Våtmarker kan anläggas och utformas på olika sätt beroende på plats och syfte.

Under sensommaren 2021 anlades en större våtmark vid Rålandsberg. Denna våtmark anlades i ett blött och svårbrukat område i jordbruksmark. Genom att gräva ut den lägsta delen och använda massorna för att höja upp anslutande mark, skapades en våtmark samtidigt som marken omkring blir lättare att bruka.

Under sommaren 2022 anlades också en våtmark i Söbben på norra Orust, denna är 1,6 hektar stor och LEVA Orusts hittills största våtmark. Se bilder på våtmarkerna i Rålandsberg och Söbben nedan.

Några exempel på bra platser för våtmarker

  • Blöta ytor som är svåra att bruka för jord- och skogsbruk kan ge större nytta som våtmark.
  • Svackor i landskapet kan ofta dämmas upp på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Utdikad torvmark som återväts har särskilt stor nytta för klimatet.
  • I områden med mycket aktivt brukad jordbruksmark blir vattenreningen bäst.
  • Våtmarken finansierades till 100% med miljöinvesteringsstöd från landsbygdsprogrammet. Om du tror att du kan ha en plats som är lämplig för en våtmark, kontakta gärna projektledaren för LEVA Orust.
Våtmark med vattenspegel omgärdad av lövskog.

Den stora våtmarken i Rålandsberg anlades sommaren 2021.

Ny anlagd damm i solljus med höstfärger.

Våtmarken i Söbben blev klar sommaren 2022 och är LEVA Orusts hittills största våtmarksprojekt.

Vad du kan göra

Om du som läser detta har egna idéer kring vad som borde göras, eller vill veta mer om vad vi gör, tveka inte att höra av dig. Dina kunskaper och lokalkännedom är A och O för att vi ska kunna skapa en bättre framtid för våra barn och barnbarn.

Nedan karta över genomförda åtgärder i projekten LEVA Orust, 8+fjordar och Vatten Värt att Värna.
Klicka i kartan för mer information. Det går även att öppna en stor version av kartan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

 

 

 

Bild på flaggan för Europeiska Unionen.