Logotyp

LOVA-projektet Vatten Värt att Värna

LOVA-projektet Vatten Värt att Värna hjälper föreningar, markägare och privatpersoner söka pengar till olika vatten- och naturvårdande åtgärder inom 8+fjordarområdet (Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Kungälv).

Drönarvy över havsområde med blått vatten och kala klippor

Vy över Stigfjorden med Lyrön i förgrunden. Området är högt prioriterat för natur- och vattenvårdande åtgärder.

Vad vi gör

I projektet arbetar tre åtgärdssamordnare som ger stöd genom hela processen. Allt från att söka bidrag och relevanta tillstånd till att samordna kontakter med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Kontakten med åtgärdssamordnarna är kostnadsfri och syftet med arbetet är att minska övergödningen och risken för uttorkning i våra vattendrag, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Sedan 2019 har flera våtmarker och dammar anlagts eller restaurerats inom ramarna för projektet och hästgårdar har fått hjälp med att minska näringsläckaget från hagarna.

Projektet finansieras med stöd av LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och är en del av kommunsamarbetet 8+fjordar som verkar för en bättre havsmiljö.

Har du en projektidé eller mark där du tror att det kan vara lämpligt att anlägga eller restaurera en vattenmiljö? Kontakta kommunens kontaktcenter så slussar dem vidare till åtgärdssamordnare.

Karta med markerade vattendrag i de fem kommunerna.

Kartan visar viktiga vattendrag i 8+fjordar-området, graderade efter känslighet mot uttorkning. Denna hjälper oss att prioritera mellan olika åtgärder. Vi försöker att prioritera åtgärder som gynnar de röda eller gula vattendragen i första hand.Kartan nedan visar utförda åtgärder i projekten Vatten Värt att Värna, LEVA Orust och 8+fjordar. Klicka på punkterna i kartan för att få mer information.
Det går även att öppna kartan i större version genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

 


Utförda åtgärder

Nedan listas olika exempel på åtgärder som genomförts hittills.

Under försommaren 2022 färdigställdes våtmarken i Muserödtegen på Orust. Området var tidigare en igenväxande åker med rakt dike igenom.

Med pengar från statliga LONA och medfinansiering via Naturskyddsföreningen kunde en större damm samt mindre groddamm anläggas. En kortare sträcka av vattendraget fick också ny meandrande fåra.

Åtgärden gynnar den biologiska mångfalden och kan hjälpa till att jämna ut vattenflöden ner mot huvudvattendraget Henån på norra Orust.

Flygbild över gammalt jordbruksområde med rakt dike.

Muserödtegen före våtmarken i mars 2020.

Grävmaskin jobbar med att gräva damm.

Grävningen av våtmarken påbörjades hösten 2021 men fick avbrytas på grund av mycket regn. Arbetet kunde slutföras under försommaren 2022.

Flygfoto över området när våtmarken färdigställts. Man ser en större damm och en mindre med slingrande fåra emellan.

Våtmark och mindre groddamm färdigt i Muserödtegen sommar 2022.

Blank vattenspegel vid skogsbryn.

Våtmarken i Muserödtegen i september 2022.

LONA logotype lokala naturvårdssatsningen

I Hogadal på Tjörn grävde vi en mindre damm i slutet av 2020, finansierad av Vattenmyndigheten Västerhavet. Syftet är att minska läckaget av näring från hästgården ut till den känsliga havsviken Säby kile. Samtidigt skapas en viktig vattenmiljö i jordbrukslandskapet till förmån för exempelvis groddjur, fåglar och insekter.

Vattenfylld damm i beteshage med får.

Dammen i Hogadal på Tjörn skapar en fin vattenmiljö samtidigt som den minskar läckaget av näring från hästgården. Betesdjuren motverkar igenväxning och gynnar en hög biodiversitet.

Flygfoto över hästgård med betashagar, paddock och damm.

Dammen i Hogadal från luften.

I Fjälebro på Tjörn kunde vi anlägga en större damm på blöt betesmark och även en mindre groddamm i skogsbrynet med pengar från Vattenmyndigheten Västerhavet. Ett sätt att öka mångfalden i området och den stora dammen kan också fungera som näringsfälla vid höga flöden.

Nygrävd våtmark på gräsmark

Dammen i Fjälebro under färdigställande hösten 2021.

Två personer står vid mindre grävd damm.

Den mindre groddammen i Fjälebro på Tjörn. Tjörns kommuns åtgärdssamordnare och markägaren poserar bredvid.

I Skålldal norr om Kungälv har en damm restaurerats och förbättrats. Dammen renar vatten, bidrar med biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och fungerar som vattenhållande element i landskapet. Åtgärden är en del av ett större LONA-projekt med namnet 19 Vattendrag som drivs inom 8+fjordar med hjälp av Vatten Värt att Värna.

Anlagd damm i jordbrukslandskap

Dammen i Skålldal restaurerades under sommaren 2022.

STensatt utlopp från damm med överfart av betongelement.

Dammens utlopp har förbättrats och natursten minskar erosionen och gör att vandrande fisk kan passera.

LONA logotype

På norra Tjörn finns vattendraget Rörabäcken som har stora problem med uttorkning på sommaren. Markägaren Niklas var intresserad av att hjälpa till och erbjöd oss att skapa en vattenmiljö hos honom, dels för att hålla mer vatten och dels för att hjälpa groddjur i området. Projektet finansierades via LONA och Naturskyddsföreningen.

Mindre damm och blå himmel.

Dammen i Röra grävdes under sommaren 2022 då det var riktigt torrt men har nu efter vintern är det mycket vatten. Bilden är tagen i maj och man ser redan en del alger som vuxit till, ett tecken på att vattnet som rinner till dammen är näringsrikt.

Man vid vattendrag med tre getter.

Markägaren Niklas med sina tre getter vid den nedre delen av området där vi grävt en ny meandrande fåra av vattendraget.

LONA logotype

Problemen med spökfiskande fiskredskap har uppmärksammats allt mer under senare år. År 2015- 2016 genomfördes en pilotstudie inom 8+fjordar där vi undersökte mängden spökredskap i fjordarna. Resultatet visade på stora problem i vissa områden. I projektet Spöknätsjägarna, som var en vidareutveckling av denna pilotstudie, tog vi hjälp av en filmande undervattensdrönare för att lokalisera redskapen. Vi använde också drönare med griparmar för att kunna lyfta upp dem direkt när de hittades. Märkta redskap transporterades till Sotenäs Marina Återvinningsstation för reparation eller återvinning. Sammanlagt cirka 700 spökfiskeredskap togs upp inom ramarna för projektet.

Många hummertinor i en liten båt

Gamla hummertinor och andra fiskeredskap har plockats upp och tagits i land.

Under sommaren 2023 har en större damm anlagts på Flatön på tidigare blöt och svårbrukad mark.

Främsta syftet med dammen är att gynna biologisk mångfald och skapa en flödesutjämnande effekt för minskad belastning på vägar och jordbruksmark nedströms.

Projektet är finansierat via statliga LONA och med medfinansiering från Naturskyddsföreningen.

Grävmaskin gräver våtmark

Entreprenaden på Flatön pågick när ovädret Hans slog till. Trots kraftiga regnmängder gick det förhållandevis bra att anlägga våtmarken.

Före-och-efter-bild på våtmarken i Flatön.

På bilden syns platsen på Flatön före och efter våtmarken anlagts.

LONA logga

På norra Tjörn, i Stigfjordens naturvårdsområde, finns ett våtmarksområde som dikats ut. Markägaren minns hur han kunde åka skridskor där som barn men att det nu växer igen mer och mer och vattennivån varit allt för låg. Genom en enkel åtgärd kunde vi restaurera området och höja vattennivån med ungefär 60 cm. Åtgärden är finansierad via LONA och medfinansierad av Naturskyddsföreningen.

Syftet med åtgärden är främst att jämna ut flöden i vattendraget nedströms. Vid torra perioder kan området förse vattendraget med vatten över längre tid, och vid kraftiga regn kan delar av nederbörden fördröjas i våtmarken vilket minskar risken för bortspolade vägar och andra problem nedströms.

Grävmaskin arbetar med utloppet vid våtmarken i Hultet. Lägger sand och sten för att det ska se naturligt ut och hålla för erosion.

Utloppet vid skridskodammen i Hultet anläggs med sand och större natursten. Detta gör att utloppet håller för erosion och ser naturligt och vackert ut. Vatten spolas på sanden för att den ska rinna ner och fylla alla hålrum mellan de stora stenarna.

Vatten rinner över det stensatta utloppet

Bara en dag efter att utloppet anlagts kom kraftiga regn och nivån steg i våtmarken. Vattnet rinner fint ut ur våtmarken via det nya utloppet som är brett och varsamt restaurerat med sand och natursten.

Vacker vattenspegel inramad av grön lövskog.

Arbetet med att dämma upp skridskodammen i Hultet tog bara två dagar, men allt förarbete pågick i tre år från första idén väcktes tills alla tillstånd var på plats och förutsättningarna var rätt.

Före-och-efterbild på våtmarken i Hultet på Tjörn, man ser en torr gräsklädd yta på den övre bilden och en tydlig vattenspegel på den nedre bilden, området omges av lövskog

Före och efter åtgärden i Hultet som återskapat "skridskodammen". Ett sätt att buffra mer vatten i landskapet och på så sätt minska risken för uttorkning i vattendraget nedströms, och även motverka kraftiga flöden vid mycket regn.

LONA logga
LOVA logotype