Logotyp

Vision 2040

Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.

Grusväg mellan två gröna fält. I fjärran syns röda hus.

Vår vision är beslutad av kommunfullmäktige FF/2018:1894§ och den följs upp varje år i vår årsredovisning. Målen för året formuleras i samband med arbetet med budgeten.

Vår vision berättar vad vi vill uppnå

Visionen är den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att skapa framtidens Orust kommun.

Visionen vänder sig till både den politiska organisationen och till förvaltningsorganisationen. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra som våra invånare, företag eller organisationer.

Visionen är långsiktig och vägledande, det är en önskad framtidsbild som talar om vad vi vill. Visionen är vägvisande för att sätta mål och för vår utveckling.

Vision Orust 2040

På Orust lever vi ett rikt och utvecklande liv i en viljestark, stolt och växande kommun där de lokala demokratiska modellerna har utvecklats. Vi tror på framtiden med ett samhälle där förutsättningarna finns för trygg uppväxt, meningsfullt liv och trygg ålderdom.

Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande skog, bredd och spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många möjligheter att utvecklas.

"Vi tar fortsatta kliv för att bli en helt fossilfri kommun och planerar med hänsyn tagen till havsvattennivå och nederbörd."

Orust präglas av mångfald och valmöjligheter där de ungas influenser är en källa till förändring. Här erbjuds spetsutbildning som gör att näringslivet står sig ännu starkare i de nya ekonomierna. Vi ses som den självklara partnern för myndigheter, forskning och företag när det gäller vattenbruk, marina näringar och havsenergi. Orust är väl rustat för förändringar i omvärlden. Det finns tydliga inslag av lokala lösningar och anpassningar i samverkan med närliggande och andra områden. Sammantaget gör detta oss till en av de ledande svenska kustkommunerna och en förebild nationellt och internationellt.

I ett jämlikt och jämställt samhälle med ekologiskt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten, skapas social, ekonomisk och ekologisk hållbar förnyelse. Vi tar fortsatta kliv för att bli en helt fossilfri kommun och planerar med hänsyn tagen till havsvattennivå och nederbörd.

Övergripande mål

För att uppfylla visionen och klara en hållbar utveckling har vi fem byggstenar.

Bo och leva på Orust

2040 har Orust 25 000 invånare. Det finns flera och varierande bostäder i attraktiva boendemiljöer över hela kommunen. Det finns stöd för en god jämlik hälsa i livets alla skeden.

Miljöarbete på Orust

2040 är Orust oberoende av fossila bränslen och landets ledande kommun inom kretsloppsarbete och resurshushållning.

Infrastruktur och kollektivtrafik

2040 har Orust goda och snabba förbindelser inom kommunen och med omvärlden. Detta gäller såväl fysiskt som digitalt. Flera olika och innovativa lösningar finns eller provas för att klara en väl fungerande person- och kollektivtrafik. Ett cykelnät binder samman hela Orust.

Bilden av Orust

Orust kommun ska synas och höras på ett positivt sätt i olika sammanhang såväl lokalt, inom regionen, i Sverige och internationellt. Det bidrar till kommunens profilering och anseende. Ett lockande ställe att besöka, bo, arbeta och etablera sig i.

Extern samverkan

Kommunen ska stärka sin roll i det regionala interkommunala samarbetet. Kommunen ska stärka sitt internationella samarbete.