Anmälan av tillfällig övernattning

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för detta. Då ska du som ansvarar för övernattningen alltid anmäla det till räddningstjänsten.

Som tillfällig övernattning räknas enstaka nätter, upp till 7 dygn, vid enstaka tillfällen.

Lokalen ska vara besiktad och godkänd

Lokalen ska besiktas och vara godkänd för tillfällig övernattning av Räddningstjänsten.

Du måste kontakta Räddningstjänst och boka tid för en besiktning senast tre veckor innan övernattningen äger rum.

Anmäl alltid övernattning till räddningstjänsten

När du planerar övernattning för mer än fem personer i lokaler som normalt inte används för detta så ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Vi vill ha din anmälan senast sju dagar innan övernattningen från dig som är ansvarig för lokalen.

Viktigt att tänka på

 • lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten
 • det ska finnas en myndig person som är ansvarig för övernattningen
 • lokalen ska vara utrustad med brandlarm
 • du ska kunna ringa 112
 • det ska finnas en förläggningsplan som visar hur sovplatserna är ordnade med gångar för att klara en utrymning
 • det ska finnas ordningsregler för rökning, öppen eld och utrymning

Regler för tillfällig övernattning

För att få övernatta i lokaler som normalt inte används för övernattning ska följande krav uppfyllas. Dessa regler gäller om det är fler än 5 personer som ska övernatta.

Lokalen ska besiktas och godkännas för tillfällig övernattning av Räddningstjänsten. Detta innebär att du måste kontakta Orust Räddningstjänst för att boka tid för en besiktning senast tre veckor innan övernattningen äger rum. När lokalen är godkänd, läggs lokalen till som ett tillsynsobjekt enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO.

En brandskyddsdokumentation ska vid besiktningen redovisas för räddningstjänsten. I brandskyddsdokumentationen ska det tydligt framgå att lokalen eller byggnaden är anpassad för övernattning.

Att förlägga personer tillfälligt i lokaler som normalt inte är avsedda att sova eller bo i har praktiserats i Sverige så pass länge att man nästan kan kalla det hävd. Framförallt har skollokaler använts för att förenkla och göra det möjligt att genomföra idrotts- och föreningsevenemang. Det är accepterat att övernatta i dessa lokaler under begränsad tid men då måste det kompenseras med brandskyddet genom tekniska och organisatoriska lösningar. Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter, upp till 7 nätter vid enstaka tillfällen, något eller några tillfällen per år.

Lokaler som används för annan verksamhet har ofta brandskydd som inte är dimensionerat för övernattning. Hotell och vandrarhem har högre krav.

Lagstiftning och tolkningar

Det som anges på denna sida är utdrag och tolkningar av gällande lagstiftning och regler inom området. Plan och bygglagen(PBL), Boverkets byggregler(BBR) samt LSO

Följer du givna anvisningar uppfyller du grundläggande krav. Tänk dock på att er egen ambitionsnivå gärna får vara högre än så. Om det inte finns möjlighet att följa reglerna i sin helhet ska kontakt upprättas med räddningstjänsten för dialog.

Kravnivåer

Dessa regler är framtagna för, övernattning med fler än 5 personer, för att kunna ge anvisningar över vad som krävs av en lokal samt vad som krävs av de som övernattar. Kraven på lokalen delas in i två nivåer:

 • Kravnivå 1 - gäller för övernattning för maximalt 30 personer.
 • Kravnivå 2 - gäller för övernattning för fler än 30 personer. Eller om övernattningen ej sker i lokal belägen i markplan

Utrymning

Det ska finnas möjlighet att ta sig ut via minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Det kan vara dörrar ut i det fria som finns i fasad eller som nås via korridor eller trapphus.

Dörrar och fönster i utrymningsvägen ska vara lätt öppningsbara.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lös inredning, exempelvis stolar och bord, samt brännbart material, till exempel väskor och kartonger.

Förvaring kan ske i outnyttjade rum som är låsta eller i ena sidan av övernattningsrummet. Alla outnyttjade rum ska vara låsta. Varje utrymningsväg ska förses med vägledande markeringar.

Belysning i korridorer och utrymningsvägar ska hållas tänd nattetid.

Uppdaterad utrymningsplan ska finnas tillgänglig.

Kravnivå 1

Från övernattningsrummet ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt, via korridor eller via trapphus till det fria.

Fönster kan accepteras som alternativ utrymningsväg ut till det fria. Fönster som utrymningsväg är endast godkänt i markplan och är endast tillåtet om alla som övernattar har en fysisk förmåga som tillåter detta.

Fönster för utrymning bör vara sidohängda, utåtgående och öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Minsta bredd på fönstrets öppning får vara 0,5 meter och minsta höjd på öppningen får vara 0,6 meter. Men summan av fönsteröppningens bredd och höjd vara minst 1,5 meter.

Om fönsteröppningens underkant befinner sig mer än 1,2 meter över golvet ska det finnas en invändig trappa eller stege för att underlätta utrymningen, avståndet mellan fönstrets underkant och golvet får dock inte överstiga två (2) meter. Avståndet mellan fönstrets underkant och marken utanför får inte överstiga två (2) meter.

Kravnivå 2

Utöver krav enligt kravnivå 1 ska utrymningsvägar ha utrymningsskyltar med belysning med batteriförsörjning vid strömavbrott. Fönster får användas som alternativ utrymningsväg för maximalt 50 personer. Varje enskilt fönster får räknas som utrymningsväg för maximalt 30 personer. Fönster får endast användas som utrymningsväg om dess underkant inte ligger mer än två (2) meter ovanför marken. Eller att det finns utrymningsplattform med stege.

Brand- och utrymningslarm

Ett brand- och utrymningslarm bidrar till att varna för brand och rök i ett tidigt skede av branden. Detta ger er mer tid för att utrymma lokalerna och sätta er i säkerhet.

Samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsvägar, korridor och trapphus, ska ha brand- och utrymningslarm.

Kravnivå 1

Brandvarnare kan vara ett alternativ om annat larm saknas. De ska vara sammankopplade med tråd eller trådlöst. Observera att även utrymningsvägar såsom korridorer ska vara övervakade ­­

Används brandvarnare ska funktionen kontrolleras innan övernattning.

Kravnivå 2

Samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsväg ska vara försedda med heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm enligt gällande regelverk (SBF 110). Rökdetektorer ska finnas i varje övernattningsrum, i korridorer och i trapphus.

Släckutrustning

Släckutrustning ska vara placerad på väl synliga och lättåtkomliga platser samt uppmärkta med skylt. Avståndet till närmaste släckutrustning får inte överstiga 25 meter. Släckutrustning kan vara handbrandsläckare, inomhusbrandpost och med brandfilt som komplement.

Övernattningsrum

Lämpliga lokaler för övernattning är klassrum, matsalar, gymnastiksalar och liknande utrymmen.

I utrymmen som innehåller brandfarlig, explosivvara eller andra ämnen som innebär förhöjd risk får inte användas för övernattning.

Personantal i rummen. Ett riktvärde är 3- 4 kvadratmeter per övernattande person. Tänk på att det totala antalet personer även påverkar kravnivån enligt punkt 3 ovan.

I gymnastiksalar eller andra typer av stora lokaler ska det finnas en förläggningsplan som visar hur man får placera madrasser. Den ska på den även visa utrymningsgångar.

Sovplatser ska förläggas så att de fria gångarna leder mot nödutgångar. Sovplatser som inte anordnas vid en yttervägg ska delas upp med fria gångar med max 6 liggplatser mellan varje gång. Gångarna ska hållas fria från tillhörigheter.

Organisation

För varje övernattningsställe ska det finnas en säkerhetsansvarig, fastighetsägaren, eller den som förmedlar uthyrningen av lokalen. Den säkerhetsansvarig ska vara väl insatt i de säkerhetsregler som finns. Säkerhetsansvarig ansvarar även för att regelbundna brandskyddskontroller genomförs före övernattningstillfället.

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den säkerhetsansvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår.

Informationen ska minst omfatta följande

 • utrymningsvägar
 • rökning
 • brand- och utrymningslarm
 • matlagning
 • sopförvaring
 • uppsamlingsplats
 • brandredskap
 • ordningsregler

Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga lagledare samt anslås i rum för övernattning.

Den säkerhetsansvarige ansvarar för att det vid varje övernattningstillfälle finnas uppsatta skyltar som tydligt talar om

 • hur många som får sova i rummet/lokalen
 • utrymningsplaner
 • larmadress till byggnaden
 • övriga ordningsregler

Hyresgäst

Kravnivå 1

Vid all övernattning ska det finnas en förläggningsansvarig.

Förläggningsansvarig

 • vara myndig
 • vara svensktalande eller på annat sätt kunna tillgodogöra sig de regler som finns
 • ha god kännedom över använda lokaler, brandskydd och utrymningsvägar
 • ha en komplett förläggningsplan, där det bland annat framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningsrum.
 • om automatiskt brandlarm finns, veta var närmaste larm knapp finns

Förläggningsansvarig ska tillse att

 • samtliga övernattande vet var telefon för larmning finns och hur SOS Alarm 112 nås
 • samtliga övernattande vet var återsamlingsplatsen är
 • regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattning
 • varje deltagargrupp informeras angående utrymning, brandsäkerhet och ordningsregler enligt punkt 7,3 nedan.

Kravnivå 2

Säkerhetsansvarig ska uppfylla det som står under Hyresgäst Kravnivå 1 samt helst tillse att det finns minst en vaken vakt för att säkerställa personsäkerhet och allmän ordning.

Den säkerhetsansvarige ska säkerställa att samtliga utsedda vakter ges information om hur de ska agera i händelse av brand.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.