Folköl och tobak

Du som vill sälja tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter eller folköl ska söka tillstånd eller anmäla detta till Orust kommun om du har ditt försäljningsställe i Tjörn eller Orust kommun.

Vi utövar tillsyn över försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt folköl.

Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egenkontrollprogrammet upprätthålls och hålls levande. Vi tar ut en avgift för tillsyn varje år.

Tobak

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Lagen innebär att du som vill sälja tobak, både om du redan säljer eller är ny, behöver ansöka om tillstånd hos oss.

Huvuddragen i den nya lagen

 • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandel (butik) vid försäljning till konsument men även för partihandel vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
 • Utökat rökförbud med ett flertal nya platser utomhus till exempel uteserveringar på restauranger och caféer, utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhängande områden utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde, entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
 • Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak till exempel så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
 • Spårbarhet och säkerhetsmärkning – bestämmelserna kommer från EUs tobaksdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som vill sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare är skyldig att anmäla det till kommunen innan försäljningen påbörjas. För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du upprätta ett egenkontrollprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur du ska undvika att sälja till personer under 18 år samt hur personalen informeras om lagens regler.

Folköl

Enligt 5 kap. 5 § alkohollagen ska du som vill sälja eller servera folköl anmäla det till den kommun där försäljningen ska ske.

Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Om lokalen redan har serveringstillstånd behöver du inte göra någon ny anmälan, försäljningen omfattas redan av ditt serveringstillstånd.

Vad är folköl?

Folköl är öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Regler vid försäljning av folköl:

 • Folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
 • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
 • Folköl får inte säljas till någon som misstänks ämna lämna ölet till person som inte fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten.
 • För att få sälja folköl måste lokalen vara godkänd som livsmedelslokal. Mat ska säljas och några enstaka matvaror på en hylla räcker inte. En rekommendation är att det ska gå att laga en riktig middag med de varor som finns att köpa. Det går även bra med färdiglagade maträtter som säljs i förpackningar. Enbart snacks, godis frukt etc. räknas i detta sammanhang inte som matvaror.
 • Ägaren måste upprätta ett egenkontrollprogram.

Som tillverkare av folköl så är du undantagen från bestämmelserna om registrerad livsmedelsanläggning och försäljning av mat. Det innebär att du kan anmäla in försäljning av folköl utan att inkomma med handlingar som visar att du har en registrerad livsmedelsanläggning och du behöver inte sälja någon mat. Observera att detta endast gäller din försäljning av folköl och inte din övriga verksamhet. Undantagen gäller inte vid servering av folköl.

Försäljningen ska ske från ditt tillverkningsställe. Du kan till exempel inte öppna en butik (”dryckesmarknad”) någon annanstans och fortfarande omfattas av undantagen. Du kan inte heller inrätta en särskild butik vid ditt tillverkningsställe, utan försäljningen ska ske direkt från lager- eller fabrikslokal.

I en dom från den 8 september 2021 (mål nr 1688-21) förtydligar Kammarrätten i Göteborg att tillverkare av folköl även kan bedriva försäljning genom så kallad kringförsäljning. Det innebär att du kan köra ut folkölen och bedriva försäljningen på en annan plats än tillverkningsstället. För att bedriva kringförsäljning ska ditt egenkontrollprogram vara anpassat för verksamheten och du måste anmäla till tillståndsenheten var och när försäljningen ska ske för att möjliggöra kontroll av verksamheten. Eventuella andra tillstånd som krävs ansvarar du själv för.

Ansvar vid försäljning av folköl

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse.

Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller fängelse upp till 6 månader om hen säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 21 juni 2022 röstade riksdagen igenom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som gäller från den 1 augusti 2022. Bland annat införs en 18-årsgräns för köp av tobaksfria nikotinprodukter samt regler kring märkning och reklam.

Lagen innebär att den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla försäljningen innan den får påbörjas. Anmälan ska göras till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget eller om fysiska försäljningsstället saknas till den kommun där företaget har sitt säte. Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan. Egenkontrollprogrammet utgör en viktig del i den bedömning som vi gör av huruvida du får bedriva försäljningen eller inte. Om du inte lämnar in ett egenkontrollprogram eller lämnar in ett program som inte uppfyller lagens krav så riskerar du att vi förbjuder din försäljning.

Kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvar över att lagen och anslutande föreskrifter följs.

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
Att sälja tobaksfria nikotinprodukter är en socialt ansvarsfull uppgift. Tobaksfria nikotinprodukter är inte vilken vara som helst och därför så har lagstiftaren bestämt att det krävs en anmälan för försäljning. Lagstiftaren har också bestämt att du som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter måste veta vad du gör så att risken för att till exempel personer under 18 år får tag på tobaksfria nikotinprodukter minimeras. För att du ska veta vad du gör så ska du kontrollera din verksamhet med hjälp av ett program, ett så kallat egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas aktivt, annars fyller det ingen funktion.

När du har lämnat in ditt egenkontrollprogram så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.

Ett egenkontrollprogram för detaljhandel ska innehålla dessa punkter:

 • Namnet på ditt företag samt för vilken verksamhet det här programmet gäller.
 • Hur du säkerställer att de tobaksfria nikotinprodukter som säljs i din verksamhet är anmälda enligt 5 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du säkerställer att de tobaksfria nikotinprodukterna som säljs i din verksamhet uppfyller kraven på innehåll och utformning enligt 6 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du kontrollerar att de tobaksfria nikotinprodukter du säljer följer kraven om märkning enligt 7-8 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du ser till så du följer kraven för reklam och annan marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter enligt 9 § och 10 § 3 p. (den sista gäller vid försäljning via internet) lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du säkerställer att de tobaksfria nikotinprodukter som säljs i din verksamhet är rapporterade enligt 14 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du ser till så att det finns ett tydligt och klart synbart meddelande om åldersgräns i din butik eller motsvarande enligt 19 § tredje stycket lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksfria nikotinprodukter utav dig enligt 19-20 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.
 • Hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
 • Hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.