Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt. Det är verksamheter som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten.

Utsikt över havet med blommande ljung i förgrunden.

Några exempel på miljöfarliga verksamheter är

 • mekaniska verkstäder
 • bensinstationer
 • bilverkstäder
 • båthamn med spolplatta
 • avloppsanläggningar för fler än fem hushåll
 • anläggningar för motorsport, skjutbanor
 • lantbruk
 • krossning av berg, även mobila krossverk
 • uppläggning av massor och avfall
 • Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att driva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

A-verksamhet, B-verksamhet eller C-verksamhet

Vissa verksamheter, som hanterar farliga kemikalier eller har en produktion som riskerar att påverka luft, mark eller vatten negativt, kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga beskrivs i miljöprövningsförordningen. Om du är osäker så kontakta sektor miljö och bygg.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper

 • A- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • B- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • C- anläggningar som är anmälningspliktiga
 • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Tillstånd

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende på verksamhetens storlek och typ. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till sektor miljö och bygg och fråga.

Nationellt avfallsregister

Verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamheten eller åtgärden, omfattning och miljöeffekter.

När miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut i anmälningsärendet debiteras du en tillsynsavgift enligt gällande taxa. Vissa verksamheter, där miljö- och byggnadsnämnden har regelbunden tillsyn, betalar sedan en fast årlig avgift medan andra betalar en avgift per timma för den tillsynstid som läggs ned.

Om du driver verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva tillstånd eller anmälan vilka också söks hos miljö- och byggnadsnämnden. Några exempel på detta är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och kemikalier.

För yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel ska anmälan skickas till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. För frågor eller anmälningsblankett kontakta miljöenheten.

Handläggning

Efter att anmälan har kommit in granskas anmälan för att se om något fattas. Om anmälan behöver kompletteras får du en begäran om att skicka in det som fattas. Ibland görs ett tillsynsbesök på plats.

Andra som kan ha ett intresse av ärendet, såsom enskilda, organisationer eller andra myndigheter ges därefter tillfälle att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons via telefon eller ett särskilt utskick.

När miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet får du ett beslut. Beslutet kan antingen vara ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsmått eller en underrättelse om att anmälan inte leder till någon särskild åtgärd från myndighetens sida. Beslutet kan även vara ett förbud att starta verksamheten. Du har möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Ändring av miljöfarlig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt.

Om du ska ändra en tillståndspliktig verksamhet ska du vända dig till den myndighet som har tillsyn över ditt företag. Det kan vara Länsstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden. Om det rör sig om en betydande ändring kan det behövas ett nytt tillstånd för din verksamhet. En anmälan om ändring ska lämnas in senast sex veckor innan ändringen genomförs.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, bör du kontakta sektor miljö och bygg i god tid innan nedläggning.

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare.