Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc

Planområdet ligger nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.

Flygbild visande planområde för Varekil 1:169, Marinfloc

Område för detaljplan, Varekil 1:169, Marinfloc


Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde.

Status

Handlingar

Granskningsutlåtande Pdf, 240.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 426.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta och illustrationsplan Pdf, 807.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

  • Naturvärdesinventering, 2019-08-09
  • Riskutredning, 2019-05-03
  • PM Geoteknik, 2022-01-17
  • PM Bergteknik, 2020-05-20
  • Dagvattenutredning, 2022-06-10

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades