Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen.

Planändringen möjliggör också bostadsändamål i befintlig lada samt utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset.

Detaljplan Röra-Äng 1:35, översikt

Foto över Röra-Äng 1:35

Granskningstid

Granskningen pågår från 19 november 2021 till och med 3 december 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 2021-12-03.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med ”Granskningsyttrande: Planändring för fastighet Röra-äng 1:35”.

Status

Planändringen bedrevs initialt genom ett begränsat standardförfarande, vilket innebär att om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget, kan det antas direkt efter samrådet. Då förslaget inte godkändes av samtliga sakägare under samrådet, fortlöper detaljplaneprocessen nu genom ett standardförfarande med ett granskningsskede.

Byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17, fortsätter att gälla inom planområdet exklusive fastighet Röra-Äng 1:35, som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17.

Övriga handlingar

Geotekniskt PM
Volymstudieanlays

Kotakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre