Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40

Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset.

Foto över Svanesund 3:40

Foto över Svanesund 3:40

Granskning

Granskningen pågår från 18 november 2021 till och med 2 december 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 2021-12-02.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med ”Granskningsyttrande: Planändring för fastighet Svanesund 3:40 ”.

Status

Planändringen bedrevs initialt genom ett begränsat standardförfarande, vilket innebär att om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget, kan det antas direkt efter samrådet. Då förslaget inte godkändes av samtliga sakägare under samrådet, fortlöper detaljplaneprocessen nu genom ett standardförfarande med ett granskningsskede.

Detaljplan 1993-07-01, 1421-P93/6 fortsätter att gälla inom planområdet exklusive för den fastighet som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande Detaljplan 1993-07-01.

Övriga handlingar

Geotekniskt PM
Volymstudieanalys

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre