Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera

Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området har ursprungligen avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Mölneby Nedergård 3:5 med flera

Mölneby Nedergård 3:5 med flera utgör en av fem planer där arbete med ändring pågår i syfte att möjliggöra ett ökat helårsboende. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 respektive 125 kvadratmeter till 270 eller 300 kvadratmeter. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Samrådstid

Samrådet pågår från den 20 oktober till den 17 november 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 17 november 2021. Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med: "Samrådsyttrande Mölneby Nedergård 3:5 med flera".

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att ske den 3 november, klockan 17:30-18:30 i aulan i Ängås skola. Det kommer att vara möjligt att ta del av mötet digitalt. Mötet är tillgängligt via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under mötet.

Länk till att medverka digitalt i samråd hittar du nedan.

Status

Processkarta för planprocessen

Handlingar och länkar

Planhandlingar

Övriga handlingar

  • Fastighetsförteckning daterad 2021-09-09

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre