Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-15

Del av Lavön 2:20

Planområdet ligger vid Tuvesvik på Lavön, på den västra sidan av Orust.

Karta som visar planområdet.

Planområdet vid del av Lavön 2:20 är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en verksamhetsbyggnad, i första hand avsedd som produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet, vilken är beroende av närheten till vattnet. Planen avser även förbättra tillgängligheten till befintlig småbåtshamn och säkra allmänhetens tillträde till strandområdet.

Platsen bedöms mest lämplig att användas som bas för fiskeriverksamhet, inte minst med tanke på den befintliga kajen för större båtar direkt norr om byggrätten, möjlighet till angöring av lastbil samt inga intressekonflikter med övriga verksamheter i närområdet.

De föreslagna användningsbestämmelserna syftar till att möjliggöra verksamheter kopplade till havsnäringar, såsom produktion och försäljning av egna produkter, restaurang samt samlings och kurslokaler för besökare. Verksamheterna är tydligt knutna till det havsnära läget och det är anledningen till att denna lokalisering har bedömts lämplig.

Enligt förslaget ska byggnaden utformas med anpassning till traditionell bebyggelse i Bohuslän och till kulturhistorisk miljö. Tak ska utformas med sadeltak med takåsen parallellt med husets långsida. Takbeläggningen ska vara rött oglaserat lertegel. Fasad ska utföras i stående träpanel. Träfasad kan målas i grå, faluröd eller ockragul kulör.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Granskning

Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att gå ut med planen på granskning. Granskningstiden är 11 november till 27 november 2019

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 155.7 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre