Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i området.

Karta som visar var detaljplanen ligger i Henån och storleken på detaljplanen

Planområde för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306

Detaljplanens syfte

Detaljplanen berör både kommunalt och privat ägd mark och möjliggör att upp till 85 nya bostäder uppförs inom planområdet. Förslaget innebär att ny bostadsbebyggelse uppförs mittemot Åvägen. Detaljplanen innebär även en ny park placerad centralt i planområdet samt en ny å-promenad längsmed ån och iordningställande av å-slänterna.

Status

Processkarta för planprocessen

Processkarta för planprocessen

Granskning

Detaljplanen var på samråd från den 15e januari fram till 6e februari 2020 och på granskning från den 2 december 2020 fram tills 8 januari 2021. Antagande avvaktar miljödom gällande skredsäkning av ån.

Planhandlingar

Plankarta och illustration, se nedan
Planbeskrivning, se nedan

Övriga handlingar

Samrådsredogörelse, 2020-10-15
Grundkarta, 2020-05-18
Fastighetsförteckning - Metria, 2020-07-16
Tekniskt PM Geoteknik - Cowi, 2020-06-05
PM Trafikutredning - Sweco, 2019-11-22
Naturvärdesinventering - Naturcentrum, 2018-04-30
Dagvattenutredning - Sweco, 2019-04-25
PM Trafikutredning - Sigma, 2017-08-09

För att se övriga handlingar, hör av dig till oss.

Återställ
Hjälp oss bli bättre