Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-05-22

Detaljplanen för Hogens industriområde har fått ett avslut

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit de överklaganden som lämnats över detaljplanen för Hogen utanför Henån. Det innebär att efter 20 år finns det en gällande plan för området.

Flygbild över Hogenområdet

Hogenområdet, Fotograf Lars Lundborg Videomakers

I april 2011 beslutade kommunfullmäktige att anta en detaljplan för ett nytt industriområde. Beslutet överklagades av ett 30-tal personer som boende i närområdet. Det angavs farhågor för omfattande störningar i samband med anläggandet av området. Som exempel angavs sprängningar med medföljande buller, transporter och damm. Dessutom angavs i överklagandena det olämpliga i att lägga industriområdet på platsen med tanke på att det användes av den lokala ridklubben.

Länsstyrelsen avslog överklagandena och samma sak gjorde Mark- och miljödomstolen som menade att arbetena visserligen kunde leda till störningar men att utredningen visade att gränsvärdena för buller, damm och vibrationer inte skulle överskridas. Inte heller ansåg domstolen att störningar på grund av bortforsling av sprängmaterialet var större än att de kunde accepteras. Vad gällde de allmänna intressena, som påverkan på naturvärden, trafik och ridklubb, gjorde Mark- och miljödomstolen bedömningen att det var upp till kommunen att prioritera behovet av industritomter.

Domen överklagades men Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansernas bedömningar och avslår överklagandena.

Därmed har ett över 20 årigt arbete med planläggningen kommit till punkt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre