Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Detaljplanens syfte

Detaljplanen möjliggör ett uppförande av cirka 22 stycken nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus i fyra våningar och 6 radhus i 2,5 våningar. Tillkommande bebyggelse har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur genom att den något högre föreslagna bebyggelsen placeras i norr, mot befintligt flerbostadshus om tre våningar, samt att den lägre föreslagna bebyggelsen placeras i söder, mot befintlig villabebyggelse.

Status

Processkarta för planprocessen

Samråd

Utskottet för samhällsutveckling beslutade den 11 januari 2021 att godkänna detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln, för samråd enligt plan- och bygglagen5 kap 11 §.

Planhandlingarna finns att hämta digitalt. Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta ut i kommunhusets reception.

Samrådstid

Planförslaget är ute på samråd under perioden 14 -29 januari 2021.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 29 januari 2021.

Yttranden

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Detaljplan Triangeln Svanesund".

Återställ
Hjälp oss bli bättre