Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Detaljplanens syfte

Detaljplanen möjliggör ett uppförande av cirka 22 stycken nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus i fyra våningar och 6 radhus i 2,5 våningar. Tillkommande bebyggelse har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur genom att den något högre föreslagna bebyggelsen placeras i norr, mot befintligt flerbostadshus om tre våningar, samt att den lägre föreslagna bebyggelsen placeras i söder, mot befintlig villabebyggelse.

Status

Granskning

Utskottet för samhällsutveckling beslutade den 12 april 2021 att godkänna detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln, för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Granskningstid

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan den 14 januari - 29 januari 2021. Planförslaget var utställt för granskning under perioden 26 april - 14 maj 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre