Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde

Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.

Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Karta visande planområde Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde

Planområdet utgörs av Mollösunds östra hamnområde med befintliga verksamheter och sjöbodar i samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.

Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt under turistsäsongen.

Tidigare ingick ett större område i detaljplanen, som benämndes ”detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.”. Efter att detaljplanen varit på granskning beslutades att detaljplanen skulle delas i två separata detaljplaner, ”detaljplan för Mollösunds västra hamnområde” och ”detaljplan för Mollösunds östra hamnområde”. Efter beslutet att dela upp detaljplaneområdet handläggs detaljplanerna separat. Mer bakgrund finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Detaljplanen planeras att antas vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2022.

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 4 februari 2021 - 19 mars 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre