Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Målsättningen är att skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och och havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet.

Målsättningen är också att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ska ge bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i Mollösund som samhälle. Planen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området. Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Karta markerande planområde Mollösunds västra hamnområde

Planområdet utgörs av hamnplanen och verksamheterna på och i anslutning till denna, området kring lilla hamnbassängen samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.

Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt under turistsäsongen.

Tidigare ingick ett större område i detaljplanen, som benämndes ”Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.”. Efter att detaljplanen varit på granskning beslutades att den skulle delas i två separata detaljplaner, ”Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde” och ”Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde”. Efter beslutet att dela upp detaljplaneområdet handläggs detaljplanerna separat. Mer bakgrund finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Detaljplanen planeras att tas ut för en andra granskning under 2023.

Status

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 4 februari 2021- 19 mars 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre