Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc

Planområdet ligger nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.

Flygfoto över Varekil 1:169, Marinfloc

Flygfoto över Varekil 1:169, Marinfloc

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 11 januari 2022 § 10 att godkänna detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Utställningsperiod

Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 24 oktober till 7 november 2022.

Handlingarna som hör till ärendet ligger under Relaterad information på denna sida och finns också att hämta i kommunens Kontaktcenter, öppet måndagar 08:00-18:30, tisdag-fredag 08:00-16:30.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 7 november 2022.

Yttranden skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre