Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Elda aldrig avfall

Backyard burning är betydligt mycket skadligare för miljö och människor än vad det faktiskt låter. När någon eldar avfall, oavsett utomhus eller i villapannan, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt, även den som eldar utsätter sig själv och sin omgivning för hälsorisker.

Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall är inte god hushållning av våra naturresurser. Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, i värsta fall kan det leda till en åtalsanmälan. Rent trädgårdsavfall är bättre att kompostera.

Det är många ämnen som har kända hälsoskadliga effekter som frigörs eller bildas vid förbränning av organiskt material. Dessutom lagras de skadliga ämnena i marken.

Människan kan exponeras på olika sätt

  • Genom inandning av rök
  • Genom föda eller dricksvatten
  • Barn kan via smutsiga fingrar få i sig dessa ämnen direkt

Aska som innehåller farliga ämnen, till exempel kadmium och kvicksilver kan påverka både marken och vattnet där du bor. Det ger risker för om du vill använda dricksvatten ur egen brunn och vill odla grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Exempel på skadliga ämnen som frigörs

Spillolja

Ger utsläpp av PAH och olika tungmetaller, till exempel bly och kadmium, vilka kan ge njurskador, benskörhet, foster- och nervskador. Tungmetaller är mycket giftiga och kan ge stora skador hos organismer i naturen, särskilt i kombination med försurande ämnen.

Plast

Vid eldning av all slags plast frigörs dioxiner men även PAH, av vilka flera är cancerframkallande. Även isocyanater från polyuretanplaster kan bildas vilka kan orsaka astmasjukdomar vid upprepad exponering.

Däck och gummi

Ger utsläpp av dioxin och PAH. Men även svaveldioxid vilket leder till försurning av våra sjöar och vattendrag

Impregnerat trä och spånplattor

Ger utsläpp av klorerade dioxiner men det kan också förekomma både kreosot och arsenik, vilka är cancerframkallande. Ger även utsläpp av formaldehyd som är irriterande för luftvägarna

Möbler och textilier

Innehåller flamskyddsmedel som vid förbränning bildar dioxiner som kan ge upphov till försämrat immunförsvar, cancer och störning av reproduktionen.

Elavfall och metallskrot

Skapar vid förbränning PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, såsom bly, kadmium och kvicksilver, vilka kan orsaka skador på njurar och nervsystem.

Vi uppmanar alla att lämna allt avfall till återvinning

FTI Återvinningsstationer

Här lämnar du förpackningar av plast, papper, metall, glas och returpapper.

Månsemyrs återvinningscentral

Här lämnar du grovavfall som möbler eller annat skrymmande avfall, elavfall och övrigt farligt avfall.

Återställ
Hjälp oss bli bättre