Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Fortsatt arbete med vår nya översiktsplan

Vi ha genomfört en tidig digital dialog där allmänheten uppmuntrades att bidra med synpunkter kring hur det är att leva och arbeta på Orust idag samt med tankar kring Orusts utveckling fram till år 2040.

Parallellt med den digitala tidiga dialogen har vi haft dialogmöten med barn på våra kommunala skolorna och med näringslivsrådet. Allt det materialet ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram samrådsförslag för översiktsplanen som är nästa steg.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en process som pågår under en längre tid. Under hösten kommer även arbetet med att ta fram en övergripande utvecklingsstrategi och förslag till mark- och vattenanvändning att påbörjas.

Relaterad information

Samråd är nästa steg

Vår ambition är att ett förslag till översiktsplan ska samrådas med allmänheten under andra halvan av 2022 .

Därefter arbetar vi om förslaget innan det återigen ställs ut på granskning innan översiktsplanen slutligen antas av kommunfullmäktige. Både under samråd och granskning kommer allmänheten, företag och föreningar kunna lämna synpunkter.

Det är tillsammans med de som bor och verkar på Orust idag som vi bäst formar översiktsplanens innehåll.

Även om perioden för den digitala medborgardialogen nu har passerat så välkomnar vi fortsatt att dig som vill lämna tankar och idéer om öns utveckling att göra det.

Tidig dialog, mina tankar och idéer om kommunens utveckling
För att vi ska ha möjlighet att arbeta in det i samrådshandlingen så önskas att dina förslag skickas till oss senast den 12 december 2021.

Mina kontaktuppgifter * (obligatorisk)Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal och förtroendevalda.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre