Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Hällevik 1:174

Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.

Karta som visar området

Planområdet i Hälleviksstrand.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fem nya bostadshus på mark som i gällande detaljplan till större delen är reglerad som allmän platsmark.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd fram till augusti 2013.

Återställ
Hjälp oss bli bättre