Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Hällevik 1:174

Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.

Karta som visar området

Planområdet i Hälleviksstrand.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fem nya bostadshus på mark som i gällande detaljplan till större delen är reglerad som allmän platsmark.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd fram till augusti 2013.

Återställ
Hjälp oss bli bättre