Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Markanvisning för Huseby 1:96

Markanvisningsområdet ligger på Husebyberget inom tätorten Ellös på den västra sidan av Orust.

Foto - Ellös hamn

Det aktuella området ligger mycket havsnära och cirka en kilometer från det området finns en båthamn.

Cirka 100 meter från markanvisningsområdet finns fastigheten Huseby 1:95, som ägs av Bostadsrättsföreningen Västerhavet Ellös, och som är bebyggd med sju flerbostadshus med totalt 28 lägenheter.

Ellös centrum ligger cirka en kilometer norrut där även Ellös busstation finns.

I nuläget regleras den tillåtna markanvändningen, inom markanvisningsområdet, av befintlig detaljplan (Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen etapp 2) som vann laga kraft 1993-07-21. Markanvisningsområdet är reglerat som område för bostadsändamål (B) i gällande detaljplan.

Inom markanvisningsområdet möjliggör detaljplanen bostäder med en maximal byggrätt på 4 200 kvm bruttoarea (BTA), där det högsta tillåtna våningsantalet är två våningar och där vind inte får inredas utöver angivet våningsantal. Största tillåtna taklutning är 27 grader.

Garage, uthusbyggnad och bostadskomplement får uppföras med en högsta takfotshöjd av 3,0 meter.

Enligt detaljplanen regleras även markanvisningsområdet med bestämmelsen (p1) = "byggnader skall i huvudsak grupperas enligt illustrationskartan".

Förlängd tid för inlämning av anbud

Sista inlämningsdag är 14 januari 2022.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta acceptpris som inte är offentligt. För att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.

Anslutningsväg och parkeringsplatser

I direkt anslutning till markanvisningsområdet ligger Morkullevägen som är områdets tillfartsväg. Befintlig väginfrastruktur är tillräcklig och ska användas även för den nytillkommande bebyggelsen. Parkeringar och eventuella garage placeras på kvartersmark inom markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet.

Frågor under anbudstiden

 • Fråga: Har kommunen kartunderlag i dwg-format? Gärna där detaljplanegränserna syns.
  Svar: Förvaltningen har diskuterat frågan tillsammans med planenheten och fått svaret att kommunen inte erbjuder detta.

 • Fråga: Hur övergripande ska projektkalkylen vara och vad ska redovisas i den?
  Svar: Förvaltningen har diskuterat frågan och kommit fram till följande - Det är upp till varje enskild anbudsgivare att sjäv bedöma hur övergripande den översiktliga projektkalkylen behöver vara samt vad som behöver redovisas i den.

 • Fråga: I anbudsförslaget ska anges pris/kvm BTA, boendekostnader. vi tolkar pris/kr BTA som pris till slutkonsument. Kan kommunen bekräfta detta?
  Svar: Ja det stämmer.

 • Fråga: Hur kopplas kuvert 1 och kuvert 2 ihop?
  Svar: Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 14 januari 2021. Handlingarna i anbudet ska märkas med ”Markanvisning för Huseby 1:96.”

  Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade anbudshandlingarna, skisser och illustrationer och där får inga uppgifter som namn eller logga, på varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.

  I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska märkas med ”Anbud markanvisning Huseby 1:96”. Kommunen diarieför inkomna anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert nummer 1 under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2 och bedömning av referensobjekt och exploatör görs. Vid anbudslämning genom e-post skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt instruktioner ovan.

  Som alternativ till kuvert nummer 1 och 2 kan anbudet skickas via e-post som två separata mail till markanvisning@orust.se.

 • Fråga: Finns möjlighet att få ta det av grundkarta i dwg?
  Svar: Förvaltningen har diskuterat frågan tillsammans med planenheten och fått svaret att kommunen inte erbjuder detta. Om det är en nybyggnadskarta som efterfrågas så ska ni ta kontakt med kommunens kart- och mätningsingenjör Tobias Gustafsson.


Återställ
Hjälp oss bli bättre