Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Markanvisning för Östra Dalby

Vi bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse i Dalby i Henån.

Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad- och båtliv.

Foto med utsikt mot en dalgång med jordbruk och havet.,

Utsikt från område för markanvisning, Östra Dalby.

Området

Markanvisningsområdet ligger i Dalby i norra delen av Henån och cirka 29 kilometer från både Stenungsund och Uddevalla. Henån är kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden. Närheten till skogen och havet med möjlighet till bad-, båt- och friluftsliv bidrar till områdets attraktivitet. Visionen är ett område som varsamt inpassas i naturmiljön med ett hållbart boendekoncept som inbjuder till odling och friluftsliv.

Markanvisningsområdet består totalt av 150 000 kvadratmeter som delas in i tre delområden. Exploatören kan välja att komma in med anbud på hela markanvisningsområdet eller del av markavisnings-området.

Detaljplan

Markanvisningsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet.

Karta som ringat in tre områden.

Karta med område för markanvisning, Östra Dalby,

Flygfoto över en dal med jordbruksmark och en strandlinje.

Flygfoto med område för markanvisning inom vit markering, Östra Dalby,

Markanvisningsmetod och riktlinjer

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella området.

Vi har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i kommunen.

Tidplan

Sista inlämningsdag för anbud är 7 oktober 2022.

Kontaktperson

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 41 54, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: linda.drottz@orust.se

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 40 87, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: elin.bergendahl@orust.se

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras tillsammans med svar här på vår webbplats.

Frågor

1. På sidan 15 står att exploateringen ska vara genomförd inom 2 år från det att genomförandeavtal tecknats. Vad innebär det i detta fallet och hur tänker ni reglera det?
Svar: Orust kommun brukar normalt ha kravet på 2 år i mindre markanvisningar. I detta fall kommer genomförandetiden förhandlas fram med respektive exploatör och vi kan tänka oss etappvis utbyggnad. Lägger en exploatör anbud på enbart område C gäller genomförandetiden 2 år. Det har tyvärr smugit sig in ett fel i inbjudan och 2 år gäller inte för hela markanvisningsområdet.

2. I inbjudan står det att exploatören bygger och bekostar väganläggningarna. Finns det en budget eller tydligare beskrivning för dessa arbeten så vi kan förstå storleken?
Svar: Alla väganläggningar som behövs för markanvisningsområdet anläggs och bekostas av exploatör. Det underlag som finns för budget är framtagna trafikutredingar. I detaljplanearbetet får bland annat vägarnas sträckning och utformning utredas närmare.

3. Det står att exploatören bygger ut VA-anläggningen och överlämnar till kommunen. men det står också att man betalar alla taxor. Stämmer det att vi både betalar utbyggnaden och sedan även full taxa?
Svar: Bygger exploatören ut VA-anläggningen så betalar exploatören en anslutningsavgift för området och en bostadsenhetsavgift per bostad enligt för tiden gällande taxa.

4. Föredrar kommunen en exploatör som lämnar anbud på hela området eller olika exploatörer på delområdena?
Svar: Kommunen har ingen åsikt utan utgår från anbuden och hur de förhåller sig till kriterierna i inbjudan till markanvisningen.

5. Behöver en exploatör som bara lämnar anbud på ett delområde vara med och bekosta alla vägar?
Svar: Kostnaden för Ängsvägen längs sträckan A till B (se sidan 12 i inbjudan) fördelas mellan samtliga exploatörer. Exploatören för markanvisningsområde A, Rosenkasen, bygger ut och bekostar anslutning inom område A.

6. Går det att backa ut på Ängsvägen om vi lägger hus längs vägen?
Svar: Det är inget som utretts i detta skede utan får utredas närmare under detaljplaneprocessen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre