Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan

Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende

Karta som visar planområdet

Planområdet i Mollösund är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanläggningen är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för utveckling av hamnen och delar av områden nordväst om befintlig bebyggelse.

Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling genom tillkomst av bostäder, service och handel. Verksamheter som anknyter till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och befintlig bebyggelse. Planen ställer höga krav på god gestaltning av nya byggnader i området.

Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom kärnområdet, speciellt under turistsäsongen.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Samrådsmöte hölls i Änggården, Mollösund onsdag 18 januari 2017. Politiker och tjänstemän från sektor samhällsutveckling svarade på frågor, bemötte och nedtecknade yttranden. Dessa besvaras i samlad form i den samrådsredogörelse som godkänts av utskottet för samhällsutveckling.

Planhandlingarna lägger tonvikt på höga krav för gestaltning enligt riksintresse för kulturmiljö. Långsiktiga lösningar för Mollösunds motståndskraft mot havshöjningar redovisas. Balanserad utveckling som kan säkra ett levande Mollösund även i framtiden är ett av syftena med planens framtagande.

Utifrån yttranden revideras planhandlingar nu inför granskningsskedet. Planhandlingarna kommer även fortsättningsvis ställa höga krav på gestaltning enligt riksintressen samt en balanserad utveckling för samhällets centrala delar. När handlingarna reviderats ställs de ut och nya synpunkter och yttranden inhämtas.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre