Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-29

Nu händer det grejer i Svanesund

Det kanske inte märks så mycket men det jobbas på för fullt. Nu är sammanställningen av de idéer och förslag som kom in under sommarens medborgadialog klar. Just nu och närmaste åren planerar och arbetar vi för bostäder som motsvarar närmare Svanesunds halva befolkning, nytt attraktivt centrum samt en rad åtgärder för ny och säkrare trafikinfrastruktur.

Ta en stund för Svanesund

Medborgardialog om Svanesunds centrum

Du kanske kommer ihåg affischerna för Ta en stund för Svanesund som satt uppe under sommaren?

Under sommaren fanns en enkät och möjlighet att lämna synpunkter i en karta på vår hemsida. Sammanställningen av de idéer och förslag som kom in under sommaren är precis klar.

I steg två kommer vi att träffa de grupper som inte blev lika hörda i dialogen, som till exempel barn och äldre. Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som under närmaste halvåret ska tas fram för Svanesunds centrum.

Planprocessen för utveckling av Svanesund

Centrumområdet består i dagsläget av flertalet dåligt utnyttjade ytor och upplevda baksidor. Det saknas attraktiva mötesplatser och råder brist på lägenheter och lokaler för handel och service. Ett skapande av torgmiljöer med möjlighet för utökad handel, restaurang/café och service samt fler centralt belägna bostäder är därför viktigt, vilket medborgardialogen visar att även ni i Svanesund tycker.

Möjligheten till att utveckla området med bostäder och verksamheter ska därför utredas inom planarbetet tillsammans med en översyn av befintliga rörelsemönster i och genom centrum samt av parkeringsmöjligheterna. Planprogrammet, som är en första del i planprocessen, syftar till att utreda förutsättningarna för en utveckling av Svanesunds centrum. Planprogrammet ligger till grund för en kommande detaljplan, vilken vi upprättar för att möjliggöra en utbyggnad som ökar samhällets attraktivitet.

Markanvisning för bostäder och handel

Samtidigt som programarbetet för centrum pågår kommer en markanvisning för Västra Änghagen området att genomföras. En markanvisning möjliggör för byggföretag att köpa och utveckla kommunal mark. I Västra Änghagen har det tidigare har tagits fram ett planprogram som har varit ute på samråd. I planprogrammet föreslås ca 180 bostäder i form av småskalig bebyggelse med en variation av friliggande villor, parhus, radhus och kedjehus integrerade med ett friluftsområde. Markområdet, om ca 45 ha, är beläget direkt norr om Svanesunds samhälle. Efter markanvisningen kommer en detaljplan för hela programområdet att arbetas fram i samverkan med den eller de byggföretag som får markanvisning i området.

Ytterligare ett större planprojekt kommer att startas upp under närmaste året och det handlar om att utveckla Ängås gamla skolområde, idrottsområdet samt industriområdet.

Färjevägen med omkringliggande område

För att lyckas med all denna utveckling behövs också en fungerande och trafiksäker väginfrastruktur. Vi har därför under några års tid tillsammans med engagerade medborgare och företrädare för näringsliv, skola, Västtrafik och Trafikverket arbetat fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Färjevägen med omnejd. Åtgärdsvalsstudie är en metod som grundas på dialog och används för att hitta lösningar som tillsammans förbättrar trafiksituationen i ett område.

Åtgärdsvalsstudien redovisar utifrån gjorda analyser en rad olika åtgärder som övergångar, gång- och cykelvägar för att höja trafiksäkerheten längs Färjevägen kommande år. Den första åtgärden är redan på plats, en ny säkrare övergång med refug och nya busshållplatser vid macken.

Vi arbetar nu också tillsammans med Tjörns och Stenungssunds kommuner samt Västra Götalands Regionen med en trafikanalys och samhällsekonomisk analys för en ny bro mellan Orust och E6 norr om Svanesund. Arbetet görs för att visa på att det är lönsamt att ersätta färjetrafiken med en fast broförbindelse. Detta innebär att processen mot en ny bro kan snabbas på. Bron behövs för att möjliggöra en fortsatt långsiktig utveckling av STO-kommunerna - och inte minst Svanesundsområdet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre