Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall

En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand och Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper sedan hösten 2017.

Hälleviksstrand och Edshultshall

Den största delen av dialogen har bestått i en enkät som varit publicerad på vår webbplats under sommaren 2018 och som informerats om på ett öppet möte i Hälleviksstrand i juli 2018.

Om enkätmetoden

Den här enkäten togs fram tillsammans med expertis och baseras även på tidigare enkäter som vi utfört inom ramen för medborgardeltagande i planprogram. Däremot skiljer sig den här enkäten eftersom den är anpassad för Hälleviksstrands och Edshultshalls unika förutsättningar.

De inledande frågorna har valts ut för att tydligt kunna identifiera vem respondenten är samt vilken koppling respondenten har till samhällena.

Sedan följer fritext-frågor som är utformade på ett medvetet öppet vis, de ska ge respondenten stor möjlighet att själv skriva om det som hen tycker är viktigt.

Enkäten avslutas sedan med en kart-fråga, genom en länk till ett onlinebaserat program har respondenten möjlighet att peka ut två typer av platser inom planprogramsområdet.

Platserna vi bad respondenterna peka ut benämns som utveckla och bevara och syftar till att ge en tydligare bild av vilka generella områden som invånarna till varje pris vill bevara som de är respektive vill se en utveckling och förnyelse av.

På varje platsmarkering gavs respondenten även möjlighet att lägga till en kommentar med mer specifika tankar. Alla tankar och idéer har blivit en del av underlaget i planprogrammet, och ligger därmed även till grund för fortsatta planeringsarbeten i samhällena.

Återställ
Hjälp oss bli bättre