Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Ängås

Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbättra trafiksituationen. Även industriområdet kommer att utvecklas.

Flygfoto som visar det aktuella området.

Planprogram för Ängås.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen.

Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera den bostads- och centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling av skola, fritid och industri. Detta sker genom kartläggning av de behov som de olika aktörerna inom Ängåsområdet har, samt utveckling av strategier för att möta dessa i den byggda miljön. Det innebär att tillgodose nuvarande och framtida expansionsbehov på ett sätt som inte innebär ökad konflikt mellan de verksamheter av olika karaktär som idag samexisterar inom planområdet.

Det innefattar också ett helhetsgrepp på trafiksituationen i planområdet där en effektiv trafikstruktur också erbjuder trygga och inbjudande gaturum för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister.

Att utveckla Ängås funktioner på ett sätt som skapar förutsättningar goda lärandemiljöer och att bidra till en aktiv och meningsfull fritid för boende på södra Orust är ett mål för planprogrammet. Det är även ett mål att planprogrammets strategier förbättrar möjligheterna till trygga och inbjudande gaturum och bidrar till ett livskraftigt företagsklimat i Svanesund oavsett utgång i brofrågan.

Ett planprogram är i sig inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under detta samråd kommer påverka den fortsatta planeringen.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft. Nu pågår samråd.

Samrådsmöte

Ängås skola, aulan
Onsdag den 9 september
Klockan 18:00–19:00

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att anpassa mötet för att upprätthålla distans mellan deltagarna.

Vid stort antal anmälda kommer sakägare prioriteras.

Meddela om du tänker delta senast den 4 september

Meddela ditt deltagande till e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Synpunkter på programförslaget

Lämnas i form av ett skriftligt yttrande senast 25 september 2020.

Yttranden kan skickas till e-post: samhallsutveckling@orust.se eller till Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 HENÅN.

Märk ditt yttrande Samrådsyttrande, Planprogram för Ängås.

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta ut i kommunhusets reception. Receptionen har öppet: måndag 08:00-18:30, tisdag - torsdag 08:00-16:30 och fredag 08:00-14:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre