Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Ängås

Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbättra trafiksituationen. Även industriområdet kommer att utvecklas.

Flygfoto som visar det aktuella området.

Planprogram för Ängås.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen.

Syftet med planprogrammet för området Ängås är att komplettera den bostads- och centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling av skola, fritid och industri. Detta sker genom kartläggning av de behov som de olika aktörerna inom området för Ängås har, samt utveckling av strategier för att möta dessa i den byggda miljön. Det innebär att tillgodose nuvarande och framtida expansionsbehov på ett sätt som inte innebär ökad konflikt mellan de verksamheter av olika karaktär som idag samexisterar inom planområdet.

Det innefattar också ett helhetsgrepp på trafiksituationen i planområdet där en effektiv trafikstruktur också erbjuder trygga och inbjudande gaturum för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister.

Att utveckla Ängås funktioner på ett sätt som skapar förutsättningar goda lärandemiljöer och att bidra till en aktiv och meningsfull fritid för boende på södra Orust är ett mål för planprogrammet. Det är även ett mål att planprogrammets strategier förbättrar möjligheterna till trygga och inbjudande gaturum och bidrar till ett livskraftigt företagsklimat i Svanesund oavsett utgång i brofrågan.

Ett planprogram är i sig inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under detta samråd kommer påverka den fortsatta planeringen.

Status


Planprogrammet har varit på samråd 18 augusti-25 september 2020.

Handlingar och länkar

Planhandlingar

Övriga handlingar

Trafikförslag PM 2020.03.18 Sigma Civil
Geotekniskt PM 2014.12.07 Cowi
Trafikbullerutredning (framtagen för Svanesunds Centrum) 2017.08.09 Sigma Civil
Riskutredning (framtagen för Svanesunds Centrum) 2018.09.07 Sweco Environment
ÅVS Färjevägen 2017 Trivector

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre