Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-11

Regeringens beslut om strandskydd

Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd har överklagats till regeringen. Nu har regeringen fattat beslut i ärendet.

I september 2016 beslutade Länsstyrelsen om ett utökat strandskydd. Det beslutet överklagades och nu har regeringen fattat ett beslut i ärendet.

Vad innebär beslutet

Områden inom 100 meter från strandlinjen som var undantagna strandskydd innan 2016 får inte det utökade strandskyddet, då regeringen upphäver länsstyrelsens utökning inom dessa områden.

Däremot gör regeringen ingen ändring för utvidgade strandskydd för övriga områden 100-300 meter från strandlinjen. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd från 2016 står därmed fast. Detta innebär att de områden där strandskyddet har utvidgats, 100-300 meter från strandlinjen, omfattas av Länsstyrelsens nya utökade strandskyddsregler.

Länsstyrelsen håller på att uppdatera sina kartor med de nya stranskyddszonerna. Det beräknas vara klart i november.

Avslutningsvis kan noteras att regeringen på grund av formella skäl inte har tagit upp alla överklaganden som kommit in till prövning. Regeringen prövar inte heller yrkanden om ersättning.

Frågor

Frågor om regeringens beslut hänvisas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, telefon 010-224 40 00.

Relaterad information

Regeringsbeslut avseende strandskydd i Orust kommun, sammanfattning

Strandskyddets utbredning i Orust kommun har varit föremål för prövning under flera år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (nedan Länsstyrelsen) har fattat beslut avseende strandskyddet som har överklagats till regeringen av både fastighetsägare och kommunen. Den 22 augusti 2019 fattade regeringen beslut i frågan. Nedan lämnas en kort redogörelse kring bakgrunden till regeringsbeslutet och dess innebörd.

Bakgrund

Strandskydd gäller som huvudregel vid land- och vattenområden intill 100 meter från den så kallade strandlinjen. Detta kallas för det generella strandskyddet. Länsstyrelsen kan under särskilda förhållanden fatta beslut om att upphäva det generella strandskyddet samt utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen. Strandskyddet mellan 100-300 meter kallas för det utvidgade strandskyddet.

Den 18 juni 1999 fattade Länsstyrelsen beslut om strandskyddets utbredning för Orust kommun. För vissa områden innebar beslutet en inskränkning av det generella strandskyddet och för andra områden innebar det en utvidgning av strandskyddet. Mot bakgrund av att nya strandskyddsregler trädde i kraft den 1 juli 2009 fattade Länsstyrelsen nytt beslut avseende strandskyddet den 1 december 2014. På grund av formella brister upphävde regeringen beslutet från år 2014 och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade därefter ett nytt beslut om strandskyddet den 9 september 2016. Beslutet innebar att strandskyddet minskades och utökades i förhållande till beslutet från år 1999. Kommunen motsatte sig den utvidgning som skett av strandskyddet genom beslutet och överklagade därför detta. I överklagandet framförde kommunen bland annat att Länsstyrelsen inte motiverat sitt beslut på ett fullgott sätt och att beslutet hade för långgående effekter avseende kommunens möjligheter till självstyre och exploatering.

Regeringens beslut

Som anges ovan gäller som huvudregel det generella strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen. Genom Länsstyrelsens beslut från år 1999 upphävdes det generella strandskyddet i vissa områden. I Länsstyrelsens beslut från år 2016 återinfördes (under punkt B i beslutet) det tidigare upphävda generella strandskyddet på vissa platser. Regeringen konstaterar i sitt nu meddelade beslut att Länsstyrelsen inte hade rätt att återinföra det generella strandskyddet. Regeringen upphäver därför Länsstyrelsens beslut från 2016 i de delar som inneburit att det generella strandskyddet har återinförts. Länsstyrelsens beslut från år 1999 innebärande det generella strandskyddet upphävdes i vissa områden står därmed fast.

Regeringen gör ingen ändring avseende det utvidgade strandskyddet. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd från år 2016 står därmed fast. Detta innebär att de områden där strandskyddet har utvidgats (100-300 meter från strandlinjen) fortsättningsvis kommer att omfattas av strandskydd. Dessa områden finns med i kartbilagor till beslutet från år 2016. I dessa kartbilagor framgår även begränsningslinjen för det strandskydd som gällde i kommunen före beslutet år 2016.

Inom de strandskyddade områdena är byggnation som huvudregel förbjudet, varför fastighetsägare måste ansöka om, och beviljas, dispens från skyddet för att få uppföra nya byggnader m.m. Regeringens beslut att inte ändra det utvidgade strandskyddet (100-300 meter från strandlinjen) innebär att det i dessa områden fortsättningsvis kommer att finnas begränsningar avseende möjligheten till nybyggnation. Regeringsbeslutet har även stor påverkan på kommunens framtida möjligheter till självständigt styre och exploatering inom kommunen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre