Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Säckebäck 1:2

Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.

Karta som visar planområdet

Planområdet är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160. Ledningar för kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram till området i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen.

Tomterna tas fram av en privat exploatör.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget har varit ute för samråd december 2014 till januari 2015.

Återställ
Hjälp oss bli bättre