Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde

Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.

Karta som visar planområdet.

Planområdet för Västra Tångens industriområde är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160. Tomterna tas fram av en privat exploatör. Ledningar för kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram till området i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen.

Ett program för detaljplan var på samråd under maj-juni 2011. I programmet föreslogs bostäder både väster och öster om väg 744 samt en utveckling av rastplatsen på västra sidan om väg 744.

Detaljplanen beslutades att efter samrådsskedet att delas upp i två detaljplaner; i en plan för västra delen och en för den östra delen. Beslutet grundades bland annat på nya beslut om kommunens VA-plan, som lokaliserat ett tidigare planerat reningsverk vid Tången till Ellös.

Status

1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft. Nu pågår steg 3 granskning.

Processkarta för planprocessen.

Granskning

Detaljplanen för området väst om väg 744 kallas Tångens industriområde och kan fortsätta planläggas enligt Plan och Bygglagens planprocess. Området innefattar cirka 4 hektar som planeras för verksamheter och lättare industrier. Det innebär att detaljplanen för västra Tångens industriområde går ut på granskning under 2019.

En ny planerad infart till området från väg 744 behöver godkännas av Trafikverket innan granskningen kan påbörjas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre