Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vattenskyddsområde Korskällan och Rödsvattnet

Det pågår ett arbete för att uppdatera de föreskrifter som gäller för våra två största vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan. De föreskrifter som gäller idag är upprättade i början av 90-talet och har inte uppdaterade sedan dess.

Processkarta som visar var i processen beslutet befinner sig

Nu pågår arbetet med att sammanställa alla synpunkter som har kommit in under processen i en samrådsredogörelse. Klicka på bilden för att se den tydligare.

Vi är nu en bit på väg till beslut om nya föreskrifter. Detta har till stora delar gjorts av vår konsult Sweco. Processen har pågått en längre tid och arbetet att ta fram ett underlag för beslut intensifierades under 2018 och 2019.

Nu kommer vi att lyfta upp frågan till politiskt beslut om hur vi går vidare med frågan vattenskyddsområdet och föreskrifterna.

Efter samrådsmöte med sakägare som pågick under mars, är tanken att det ett nytt förslag ska behandlas politiskt. Alla synpunkter som har kommit in ska först sammanställas, bemötas och arbetas in i det nya förslaget. Efter det kommer vattenskyddsområdet och föreskrifterna att behandlas i minst tre olika politiska instanser innan beslut. Det ska först behandlas i utskottet för samhällsutveckling och av kommunstyrelsen för sedan beslutas av kommunfullmäktige. Är du som sakägare inte nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan det överklagas till Länsstyrelsen.

Angeläget allmänt intresse och enskildes rätt

Vattenskyddsområden är ett angeläget allmänt intresse. Det kan innebära inskränkningar för en enskild fastighetsägare eller innehavare för att syftet med vattenskyddet ska uppnås. Det ska finnas en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Den enskildes rätt att använda området får inte inskränkas mera än vad som krävs för att uppnå syftet med vattenskyddsområdet. En intresseprövning ska alltid göras där hänsyn ska tas till enskilda fastighetsägares intressen.

Så här ser processen ut för nya föreskrifter

Samråd med Länsstyrelsen

När underlaget från Sweco var klart tittade Länsstyrelsen på det och lämnade synpunkter genom samråd.

Politiskt beslut om samråd

Sedan beslutade kommunstyrelsen 2019 att presentera underlaget till alla fastighetsägare som är sakägare inom de berörda vattenskyddsområdet.

Informationsmöte och yttrande från sakägare

Informationsmöte hölls i mars 2020 och möjlighet att ställa frågor har erbjudits. Vi har fått många telefonsamtal och brev med synpunkter på det underlag som skickats ut. Detta benämns som yttrande från sakägare.

Samrådsredogörelse

Alla synpunkter som har kommit in under processen ska nu sammanställas i en samrådsredogörelse där ska alla synpunkter bemötas och förslag på förändringar ska presenteras. Tjänstemännen visar för utskott för samhällsutveckling och kommunstyrelse hur vi arbetar in de förslag och synpunkter som kommit in.

Nytt förslag presenteras

Därefter tas nytt förslag om vattenskyddsområdet och föreskrifter fram som presenteras. Är det betydande ändringar ska Länsstyrelsen få möjlighet att lämna synpunkter igen.

Politiskt beslut

Vattenskyddsområde och föreskrifter ska behandlas i utskottet för samhällsutveckling och kommunstyrelsen och slutligen beslutas av kommunfullmäktige.

Överklagan

Är du som sakägare inte nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan det överklagas till Länsstyrelsen.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre