Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har tagit fram en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.

Foto på en nöjd kvinna.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 30 juni och i fullmäktige den 19 augusti. Budgetförslag från oppositionen presenteras inför fullmäktige i augusti.

En budget med stora satsningar

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med majoritetens budgetförslag.

- Det är en bra budget med väldigt stora satsningar till våra stora verksamheter skola, vård och omsorg samt lättnader utifrån att effektiviseringskrav slopas för alla verksamheter, säger Catharina.

Vi går nu in på sista året i mandatperioden och har verkställt en stor del av den politik och de uppdrag som vi önskade genomföra under mandatperioden. Den sista gemensamma budgeten för mandatperioden innehåller ytterligare satsningar och investeringar som gynnar såväl invånare som medarbetare och utvecklar hela Orust som en attraktiv kommun att besöka, bo, leva och verka i.

Eftersom ekonomin nu ser ljusare ut har vi tagit bort det generella effektiviseringskravet på 1 % som låg rakt över alla sektorer i tidigare flerårsplan för år 2022 samt det effektiviseringskrav som kommundirektören årligen har haft sedan 2019 för år 2022. Anledningen är att verksamheterna behöver ett mellanår. Dels hade vi effektiviseringskrav på alla sektorer under 2020 och sedan har vi haft ett kämpigt år med pandemin. Sektorernas omställningsarbete behöver sätta sig innan vi går på nya effektiviseringskrav. För år 2022 skulle 1 % motsvara närmare 9 miljoner kronor och kommundirektörens uppdrag 4 miljoner kronor.

- Vi fortsätter med löftet om skattesänkning med 25 öre för år 2022, vilket innebär en hel skattekrona under mandatperioden 2019-2022, säger Catharina.

Den största satsningen vi gör i verksamheterna är satsningen till sektor omsorg på 7,4 miljoner kronor till förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan. De nya verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett korttidsboende LSS för barn och unga innebär en initialt högre kostnad, men ska på sikt kvittas mot sänkta kostnader när vi kan hjälpa våra invånare på hemmaplan istället för att köpa externa platser utanför Orust.

Vidare innebär budgetförslaget en satsning på ny webbplats, två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta handläggningstiderna, finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron samt drift- och underhåll av våra vandringsleder som varit mycket uppskattade under pandemin.

- Under 2021 startade vi upp arbetet med att göra våra orter mer attraktiva genom trivselhöjande åtgärder och driftsatte en parkenhet, säger Catharina. Det arbetet fortsätter vi med under 2022 genom att också avsätta 2 miljoner kronor i investeringsmedel för satsning på utemiljön. Vi har fått in många intressanta e-förslag och det hade varit roligt att få till några av de önskemål som finns, exempelvis en skateboardramp, hundrastgård, odlingslotter eller utegym för seniorer.

Vi har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I våra medarbetarenkäter svarar de flesta, 83 %, att de är stolta över att arbeta i Orust kommun och kan rekommendera oss som arbetsgivare. Vi har Sveriges högsta lärarbehörighet och får många sökande till våra lediga tjänster.

- Under nästa år kommer alla våra anställda få fri tillgång till kaffe och te av arbetsgivaren. Det är det minsta vi kan göra för att visa vår uppskattning till medarbetarna, säger Catharina.

Även på investeringssidan sker stora satsningar de kommande åren. En ny förskola planeras i Svanesund för att möta ökad efterfrågan vid nybyggnation, ett par nya cykelvägar planeras, räddningsfordon behöver bytas ut och hela vatten och avloppsnätet byggs om för att effektivisera och möta ökade krav på avloppsreningsverken samt utbyggnad av nya ledningar till följd av ökat bostadsbyggande.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor (mnkr) år 2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader.

För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2,9 % (+29,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av verksamheternas nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 2-4 %. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre för år 2022, vilket innebär en skattesats på 22,61 under hela planperioden.

Sammanfattning av samtliga satsningar i budgeten

Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt i innevarande budget 2021. Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Jämfört med tidigare beslutad budget och flerårsplan för 2021-2023 tas det generella effektiviseringskravet på 1 % bort för samtliga sektorer, vilket uppgick till 8,7 miljoner kronor för år 2022. Även kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor tas bort år 2022.

Verksamheterna får budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.

Politisk verksamhet tillförs 0,4 miljoner kronor per år i utökad ram för att genomföra allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2022 samt till Europaparlamentet år 2024.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs år 2022 1,4 miljoner kronor i utökad ram för satsning på ny webbplats, Microsoft365 licenser och utökad skuldrådgivning.

Budgetramarna för sektor lärande och omsorg har justerats för volymförändringar utifrån demografin i den övergripande resursfördelningsmodellen för barnomsorg, skola och hemtjänst. Det innebär att sektor lärande får utökad ram år 2022 med 1,5 mnkr och sektor omsorg minskad ram med -0,1 miljoner kronor.

I den pågående upphandlingen av skolskjutstrafik planeras färre antal bussar genom ruttoptimering och förändrade skoltider. Det beräknas ge minskade kostnader från halvårsskiftet år 2022 med minst -2,5 miljoner kronor och för helåret 2023 med minst -5 miljoner kronor. I den beräknade effektiviseringen ingår också att kommunen gör ett avrop i avtalet för närbussar. Ramen för sektor lärande minskas med den effektivisering som uppstår enligt det nya avtalet. Det kan innebära högre eller lägre effektivisering än den beräknade. Merkostnader för skolskjutsadministration, cirka 0,3 miljoner kronor ska finansieras inom befintlig budgetram. Avrop på närbussar sker av sektor ledning och verksamhetsstöd och sektorn erhåller utökad ram för finansiering av kostnaderna.

Sektor omsorg får utökad ram på 7,4 miljoner kronor för år 2022 för att finansiera de nya verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär initialt en högre kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och förebygger externa placeringar och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år 2023 minskar ramen med -2,1 miljoner kronor och år 2024 ytterligare -2 miljoner kronor då en hemtagningseffekt väntas uppstå.

Från 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Sektorn får utökad budgetram med 1,2 miljoner kronor för att finansiera två extra bygglovshandläggare för att minska handläggningstiderna.

Under 2022 och 2023 erhåller också sektorn 0,5 miljoner kronor per år för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Drift och skötsel av våra 160 km vandringsleder beräknas till 0,25 miljoner kronor per år och ska finansieras inom befintlig budgetram. Även utökade öppettider, måndagsöppet, på biblioteket i Henån ska finansieras inom befintlig budgetram.

År 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag att driftsätta en ny parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter. Under 2022 ska en särskild satsning också ske på aktiviteter i vår utemiljö. Exempelvis på sådana aktiviteter kan vara att bygga utegym för seniorer, odlingslotter, hundrastgård och skateboardramp. I investeringsbudgeten finns 2 miljoner kronor avsatt för ändamålet och eventuella driftkostnader ska rymmas inom de 3,5 miljoner kronor som finns avsatt för parkenheten inom kommunstyrelsens medel till förfogande.

År 2022 avsätts 10,4 miljoner kronor som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen ska finansiering ske av de pågående satsningarna på parkenhet, nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande som syftar till att tidigt jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Vidare ska finansiering ske av det nyinrättade kontaktcentret samt den gruppverksamheten där Svenska kyrkan på Orust är huvudman och som syftar till att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200 miljoner kronor per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro) samt VA-ledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till 820 miljoner kronor i slutet av år 2024. Merparten av nyupplåningen sker under 2023 och 2024.

Återställ
Hjälp oss bli bättre