Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budgetförslagen i korthet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti ska budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 antas. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2023.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 29 juni.

Oppositionen har lämnat in fem alternativa budgetförslag. Det är Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraternas förslag, Folkviljans förslag, Centerpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag samt Oberoende Maritha Dyfvermans förslag.

Det finns som vanligt möjlighet för dig att ställa frågor om budgetförslagen på mötet.

Kort sammanfattning av de olika budgetförslagen för år 2023

Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. C och MP väljer att inte förändra skattesatsen, vilket innebär ett extra utrymme på 4 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Dessutom omfördelas 2,5 miljoner kronor från parkenhetens budget och projekt Timmerhult som majoriteten satsar på i sin budget med 0,6 miljoner kronor till sektor omsorg vill inte C och MP genomföra i egen regi utan genom samverkan. Detta ger tillsammans ett utrymme på totalt 7,1 miljoner kronor som partierna använder till satsningar på mindre barngrupper i förskolan, fler sommaröppna förskole- och fritidshemsavdelningar, högre friskvårdsbidrag, ökad samverkan med civilsamhället, utveckling av medborgarbudget och mer resurser till sektor omsorg.

Folkviljan Orusts förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i närheten av majoritetens budgetförslag. Skattesatsen sänks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Genom att minska parkenhetens budget med 3 miljoner och inte göra samma satsningar som majoriteten såsom tilldela miljöenheten och byggenheten extra resurser, kontaktcenter och inte genomföra projekt Timmerhult skapar Folkviljan ett utrymme på 6,4 miljoner kronor som ger satsningar på skolresor, förstärkt bemanning och högre löner inom sektor omsorg och högre investeringsbidrag till föreningar.

Vänsterpartiets förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Vänsterpartiet väljer att höja skattesatsen med 25 öre istället, vilket innebär ett extra utrymme på 13,5 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Vänsterpartiet vill minska budgeten för parkenhet med 3,5 miljoner kronor, vilket också skapar mer utrymme. Satsningarna uppgår till 19 miljoner mer än i majoritetens förslag och består av utökad revision, högre friskvårdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan, utökning av resurser i skolan, en tjänst som socialsekreterare, utredning om arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande inom vård och omsorg, drift och underhåll av vandringleder, utredning av cykelvägar, mer fritidsaktiviteter, ökat föreningsbidrag till alla föreningar och en högre reserv för oförutsedda kostnader.

Sverigedemokraternas förslag

Skattesatsen sänks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Genom att sänka resultatnivån med 3 miljoner kronor till 2 %, minska parkenhetens budget med 2,5 miljoner och göra samma satsningar som majoriteten såsom projekt Timmerhult och lägre höjning av investeringsbidraget till föreningar skapar partiet ett utrymme på 6,8 miljoner kronor som innebär satsningar på utökad revision, mindre barngrupper i förskolan och högre löner till vård- och omsorgsanställda. Budgetförslaget innebär att taxan för vatten och avlopp får höjas med högst 8 % och inte 10 %.

Oberoende Maritha Dyfvermans förslag

Det ekonomiska resultatet ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Investeringsbudgeten är lägre, vilket ger ett lägre behov av nyupplåning. Skattesatsen är oförändrad, vilket innebär ett extra utrymme på 4 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Totalt uppgår utrymmet till 4,3 miljoner med lägre finansiella kostnader på grund av lägre investeringsnivå. Utrymmet används till satsningar på höjt friskvårdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan och förstärkning till sektor omsorg.

Budgetförslagen i siffror

Budget 2023

Mnkr = miljoner kronor

Majoriteten, kommun-styrelsens

förslag

C, Mp

Folkviljan Orust

V

SD

Oberoende

Ekonomiskt resultat,

överskott mnkr

24,6

24,6

24,3

24,6

21,6

24,6

Skattesats

Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor. Effekt 4 mnkr lägre skatteintäkter

Oförändrad skattesats på 22,61 kronor

Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor

Höjd skattesats 25 öre till 22,86 kronor. Effekt cirka 9 mnkr mer skatteintäkter

Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor

Oförändrad skattesats på 22,61 kronor

Investeringsnivå

mnkr

210

210

210

210

210

168

Ökning av låneskulden

mnkr

85

85

85

85

85

Lägre än 85

Utökning av sektorernas budgetramar miljoner kronor

Politisk verksamhet

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,6

Ledning och verksamhetsstöd

3,8

4,4

2,8

4,1

3,8

4,1

Lärande

6,3

9,2

7,7

16,4

10,7

8,2

Omsorg

8,7

10,6

11,1

10,5

10,3

10,9

Samhällsutveckling

2,0

3,1

3,1

5,6

1,8

2,0

Delsumma satsningar

22,3

28,8

26,2

38,3

28,3

26,7

Minskning av sektorernas budgetram miljoner kronor

Majoriteten, kommun-styrelsens förslag

C, Mp

Folkviljan Orust

V

SD

Oberoende

Politisk verksamhet

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Ledning och verksamhetsstöd

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Lärande

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

Omsorg

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

Samhällsutveckling

-0,5

-3,0

-4,1

-2,0

-3,0

-0,5

Delsumma minskning

-7,3

-9,8

-10,9

-10,8

-9,8

-7,3

Kommunstyrelsens medel till förfogande

2,2

2,2

2,2

4,2

2,2

2,2

Taxehöjning vatten och avlopp %

Högst 10

Högst 10

Högst 10

Högst 10

Högst 8

Högst 10

Återställ
Hjälp oss bli bättre