Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budgetförslagen i korthet

På sammanträdet den 9 september är det dags för kommunfullmäktige att anta inriktningsbudget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2022.

Det finns fem olika budgetförslag att ta ställning till.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna, har tagit fram en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 ett budgetförslag som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 24 juni.

Oppositionen har lämnat in fyra alternativa budgetförslag. Det är Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraternas förslag, Centerpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag samt Kristdemokraternas förslag.

Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiet väljer att inte förändra skattesatsen, vilket innebär ett extra utrymme på 9 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Det ekonomiska resultatet är lägre än i majoritetens förslag, vilket också skapar utrymme för satsningar. På grund av lägre resultatnivå behöver dock låneskulden öka något mer än i majoritetens förslag eftersom investeringsnivån ligger kvar på samma nivå som majoriteten.

Vänsterpartiet vill inte satsa på en parkenhet, vilket också skapar utrymme. Satsningarna uppgår till närmare 20 miljoner mer än i majoritetens förslag och består av utökad revision, effektivare digitaliseringsenhet, mindre barngrupper i förskolan, en självförsvarskurs för tjejer i skolan, utökning av resurser i skolan såsom elevhälsochef, specialpedagoger och elevassistenter, läxhjälp, skolresor samt fler tjänster i kulturskolan.

Vidare utökas antalet socialsekreterare med en tjänst, ny teknik i vården införs samt utredning om arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande i äldreomsorgen. Satsningarna innebär också drift och underhåll av vandringleder, 0,5 tjänst som ska utveckla cykelvägar, måndagsöppet bibliotek i Henån, mer fritidsaktiviteter för unga, ökat föreningsbidrag till alla föreningar samt under år 2022-2023 göra en kollektivtrafiksöversyn.

Sverigedemokraternas förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Skattesatsen sänks med 25 öre precis som i majoritetens förslag.

Utöver majoritetens satsningar vill partiet återinföra tjänsten som näringslivsutvecklare, utöka revisionens granskning, minska barngrupperna i förskolan, utöka antalet socialsekreterare med en tjänst samt öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Detta finansieras genom att inte satsa på parkenhet, fritt kaffe eller te till medarbetare samt att ge kommundirektören ett kommunövergripande uppdrag att effektivisera verksamheten med 2 miljoner.

Budgetförslaget innebär att taxan för vatten och avlopp får höjas med högst 8 % och inte 10 %.

Kristdemokraternas förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Partiet väljer att inte förändra skattesatsen, vilket innebär ett extra utrymme på 9 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag.

Partiet vill sänka projekt- och konsultkostnader inom sektor ledning och verksamhetsstöd, vilket också skapar utrymme för andra satsningar. Partiets satsningar innebär en ökning av antalet tjänster i förskolan, en särskild riktad löneökning till personalen inom äldreomsorgen och akutfond för ideella sektorn.

Centerpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. C och MP väljer att inte förändra skattesatsen, vilket innebär ett extra utrymme på 9 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag.

Partierna har valt att göra satsningar på mindre barngrupper i förskolan, lägerverksamhet på T/S Westkust, högre friskvårdsbidrag, utökad revision, drift och underhåll av vandringslederna samt 6,5 nya tjänster som socialsekreterare, miljöstrateg, miljöinspektör, näringslivs- och landsbygdsutvecklare, kommunikatör, kulturstrateg och integrationsvägledare.

Partierna väljer att inte satsa på en parkenhet i kommunstyrelsens medel till förfogande i driftbudgeten. Partierna väljer istället att ha beredskap för förstärkningsåtgärder med anledning av effekter från covid-19 pandemin eller andra oförutsedda kostnader. Partierna har också valt att budgetera med hälften så stor kostnadsminskning som majoriteten med anledning av det nya avtalet för skolskjuts.

Budgetförslagen i siffror

Budget 2022

Mnkr = miljoner kronor

Majoriteten, kommun-styrelsens

förslag

C, Mp

V

SD

KD

Ekonomiskt resultat, överskott mnkr

28,6

28,6

22,4

28,6

28,6

Skattesats

Sänkt skattesats 25 öre till 22,61 kronor. Effekt 9 mnkr i lägre skatteintäkter

Oförändrad skattesats på 22,86 kronor

Oförändrad skattesats på 22,86 kronor.

Sänkt skattesats 25 öre till 22,61 kronor

Oförändrad skattesats på 22,86 kronor

Investeringsnivå

mnkr

150

150

150

150

150

Ökning av låneskulden mnkr

50

50

55

50

50

Utökning av sektorernas budgetramar mnkr

Politisk verksamhet

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

Sektor ledning och verksamhetsstöd

1,4

4,8

3,4

2,7

1,4

Sektor lärande

1,2

4

11,9

4

2,6

Sektor omsorg

7,4

8,05

9,75

9,15

15,9

Sektor samhällsutveckling

1,7

3,25

6,15

1,7

1,7

Delsumma satsningar

12,1

20,7

31,8

18,2

22

Effektivisering, neddragning av sektorernas budgetram mnkr

Sektor ledning och verksamhetsstöd

-

-

-


- 2,9

Sektor lärande

-2,5

-1,25

-2,5

-2,5

-2,5

Sektor omsorg

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Uppdrag till kommundirektören

-

-

-

-2

-

Delsumma effektiviseringar

-2,6

-1,35

-2,6

-4,6

-5,5

Kommunstyrelsens medel till förfogande mnkr

10,4

9,6

5,9

6,9

12,4

Taxehöjning vatten och avlopp %

Högst 10

Högst 10

Högst 10

Högst 8

Högst 10

Återställ
Hjälp oss bli bättre